Zakres kompetencji pracowników ochrony

Michał Siwko

Michał Siwko

Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ww. ustawy, ochroniarzem jest osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo osoba wykonująca pracę na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

W galeriach handlowych i supermarketach najczęściej spotkamy pracowników zaliczanych do ostatniej z wymienionych powyżej grup, a więc tzw. pracowników nielicencjonowanych, zatrudnionych w agencjach ochrony posiadających koncesję określającą zakres ich działań.
Do najważniejszych uprawnień tych osób, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia, należy zaliczyć przede wszystkim prawo do:

1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób policji,
4) stosowania środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony,
5) użycia w określonych przypadkach broni palnej.

O ile uprawnienia określone w punktach 1 i 5 nie mają w zasadzie zastosowania w przypadku ochrony galerii handlowych czy chronionych sklepów, ponieważ wstęp na ich teren nie jest w żaden sposób ograniczony, a użycie w tych miejscach broni palnej wydaje się nie być możliwe ze względu na bezpieczeństwo pozostałych przebywających tam osób, o tyle działania określone w punktach 2, 3, 4 są – jak pokazuje doświadczenie – zjawiskami stosunkowo częstymi.

Treść art. 36 ustawy o ochronie osób i mienia wskazuje wyraźnie, iż w pierwszej kolejności osoby potocznie zwane ochroniarzami powinny wezwać osobę podejrzaną do opuszczenia obszaru chronionego, a dopiero jeśli osoba ta stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla dóbr chronionych mogą ją ująć, stosując nawet środki przymusu bezpośredniego (siła fizyczna, pałka wielofunkcyjna, kajdanki, pies obronny, paralizator, broń gazowa i ręczne miotacze gazu, w pewnych sytuacjach również broń palna), jeżeli w inny sposób nie mogą wykonać swoich zadań. Ujęcie jednak może nastąpić jedynie w celu niezwłocznego oddania tych osób policji, co łączy się z obowiązkiem powiadomienia tej służby o zatrzymaniu w najszybszy możliwy sposób i zażądaniu jak najszybszego pojawienia się patrolu interwencyjnego.

Ochroniarze nie mają zatem uprawnienia do legitymowania, przeszukania osób (tzw. kontroli osobistej) lub ich mienia (czyli np. do przeglądania zawartości naszych toreb) celem znalezienia skradzionych rzeczy czy długotrwałego przetrzymywania (np. zamknięcia w jakimś pomieszczeniu na kilka godzin) nawet w wypadku podejrzenia, że konsument wynosi towar. W sytuacji gdy ochroniarz w supermarkecie zażąda okazania zawartości plecaka, naszą dobrą wolą jest zgoda na to. Jednakże w sytuacji, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że popełniono kradzież towaru, a my nie chcemy pokazać ochroniarzowi naszego bagażu ma on prawo wezwać policję i zatrzymać nas do czasu jej przyjazdu. Policja ma już uprawnienie do takiego przeszukania.

Warto zwrócić również uwagę na często pojawiające się zakazy wnoszenia na teren sklepu toreb i bagażu większych rozmiarów. Powyższe ograniczenia wynikają z uchwalanych przez hipermarkety własnych regulaminów sprzedaży. Taki regulamin obowiązuje osoby wchodzące do sklepu i powinny się one do niego stosować. Jednakże jeśli sprzedawca wymaga od nas pozostawienia poza obszarem jego działalności handlowej przedmiotów tam niezakupionych, zobowiązany jest zapewnić odpowiednie miejsce na przechowanie rzeczy klientów. Depozyt w szafkach zamykanych na klucz lub przechowalnia jest praktyką, którą wprowadzają hipermarkety. Jeśli się na to nie godzimy, pozostaje nam jedynie udać się do konkurencji, która takich rygorów nie wprowadziła.

Jakie uprawnienia przysługują klientom, jeśli ochroniarz przekroczył swoje kompetencje? Zgodnie z treścią art. 50. ustawy o ochronie osób i mienia „pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył upoważnienia lub nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”. W praktyce oznacza to, iż możemy złożyć w organach ścigania zawiadomienie o popełnieniu przez takiego pracownika ochrony czynu zabronionego i żądać wszczęcia postępowania karnego zmierzającego do wyjaśnienia tego czynu i ukarania winnego. Ponadto jeśli doszło do naruszenia dóbr osobistych (np. ochroniarz nas znieważył czy naruszył naszą nietykalność osobistą choćby poprzez przeszukanie), możemy wytoczyć proces cywilny i żądać zadośćuczynienia pieniężnego. Pamiętać jednak należy o tym, iż w postępowaniu tym to my będziemy musieli wykazać, że nastąpiło naruszenie dóbr osobistych i że było ono bezprawne. Natomiast jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, np. – co się często zdarza – ochroniarz uszkodził nam odzież, możemy żądać obok zadośćuczynienia pieniężnego, o którym mowa powyżej, również naprawienia tak wyrządzonej szkody. I w tym przypadku jednak będziemy musieli wykazać bezprawność działania ochroniarza, powstałą szkodę i związek przyczynowy pomiędzy działaniem ochroniarza i powstałą szkodą.

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016