Zbliża się kulminacyjny okres przejęć i fuzji

Coraz większy wpływ na sytuację w handlu wewnętrznym w Polsce wywierają skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Skalę wyhamowania inwestycji handlowych ilustruje spadek nakładów w grupie średnich i dużych przedsiębiorstw, z 5518,6 mln zł w I połowie 2008 roku do 5317 mln zł w I połowie 2009 roku, oraz wartości kosztorysowej nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych tych przedsiębiorstw, odpowiednio z 3825 zadań o wartości 2617 mln zł do 2530 zadań (spadek o 33,7 proc.) o wartości 1550,3 mln zł (o 40,8 proc.).
Stagnacja w polskiej gospodarce i handlu dotyczy przede wszystkim wyraźnego wyhamowania wzrostu gospodarczego, mierzonego dynamiką PKB (z 5 proc. w 2008 roku do 0,5 proc. w połowie 2009 roku, przy prognozie około 1 proc. w końcu 2009 roku). Występują przy tym tendencje stagnacyjne w zakresie konsumpcji oraz spadkowe w eksporcie i inwestycjach. Dodatkowo pogarszają się nastroje konsumenckie oraz koniunktura gospodarcza w handlu, choć od sierpnia br. trend ten ulega odwróceniu. Według badań GUS odnotowuje się pozytywne oceny koniunktury we wszystkich badanych branżach handlu detalicznego: najwyższą w branży włókienniczo-odzieżowo-obuwniczej, następnie gospodarstwa domowego, najniższą w branży pojazdów mechanicznych. Na rynku występuje również zjawisko ograniczania inwestowania, względnie przesuwania terminów inwestycji, zwłaszcza dużych sieciowych przedsiębiorstw handlowych oraz deweloperów centrów handlowych. Na domiar tego pogarszaniu ulegają wyniki ekonomiczno-finansowe, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, ale również niektórych dużych sieci handlowych, wiążące się najczęściej ze spadkiem obrotów lub wydajności (przy niższej niż w 2008 roku dynamice obrotów).

Strategie korygowane pod kryzys
W tak trudnych warunkach gospodarczych wiele przedsiębiorstw, zarówno z kapitałem zagranicznym jak i rodzimym, podejmuje działania korygujące dotychczasowe strategie, wykorzystując zmiany w otoczeniu rynkowym do przeorientowania własnej działalności obliczonej na warunki kryzysowe. Wiele przedsiębiorstw dostosowuje ofertę produktową i cenową do zmieniających się potrzeb i preferencji konsumentów. Nie tylko ograniczają oni wolumen zakupów, ale coraz częściej wybierają tańsze oferty produktów. Rośnie zapotrzebowanie na kategorie produktów FMCG po cenach dyskontowych. Z drugiej strony nie zauważa się jakichś radykalnych zmian powodujących wyhamowanie popytu na produkty prozdrowotne, o podwyższonej jakości i markowe.
 

Utrzymać pozycję rynkową
Firmy handlowe, chcąc utrzymać dotychczasową pozycję rynkową i konkurencyjność, w swoich strategiach podejmują działania mające na celu ukształtowanie wieloformatowego modelu sieci handlowej, włączając do programu inwestycyjnego przedsięwzięcia związane z rozwojem mniejszych formatów handlu, a przede wszystkim supermarketów, sklepów dyskontowych i sklepów convenience. Zwraca się przy tym szczególną uwagę na staranny wybór lokalizacji inwestycji zapewniającej optymalną efektywność.
Kryzys to także doskonały moment na działania konsolidacyjne. Szczególnie na rynkach lokalnych, gdyż koncentracja i integracja ogólnokrajowych sieci handlowych napotyka na barierę w postaci przepisów antymonopolowych, egzekwowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie sytuacje już miały miejsce np. w przypadku przejęcia sieci hipermarketów Hypernowa i supermarketów Albert przez francuską grupę Carrefour, która z podanych wyżej powodów musiała sprzedać niektóre zakupione obiekty handlowe.
Sieci starają się zredukować koszty działalności. Szczególnie w zakresie najmu i eksploatacji sklepów, energii, a także osobowych, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej obsługi nabywców, większej wydajności i efektywności, sprawniejszego łańcucha dostaw.
 

Konsolidacja handlu przyspiesza
Efektem wymienionych działań antykryzysowych przedsiębiorstw były dokonujące się w 2009 roku zmiany w handlu detalicznym. Jedną ze strategicznych zmian jest dalszy postęp w procesach koncentracji. Integracja coraz częściej staje się udziałem sieci lokalnych i regionalnych. Ich intensyfikacja przypada na przełom 2008 i 2009 roku. W procesach tych uczestniczyły spółki z kapitałem rodzimym, jak: Bomi (która przyłączyła do siebie firmy Rabat Pomorze i Rast), Eko Holding (przyłączyła firmy Rabat Detal, Roma, Astra i Asort), Eurocash (przyłączyła sieć Nasze Sklepy), Emperia Holding (włączyła w swoje struktury spółkę Zatoka) oraz LPP (przejęła spółkę Artman). Warto przy tym odnotować, że przejęcie niemieckiej sieci dyskontowej Plus przez operatora portugalskiego sieci Biedronka – Jeronimo Martins – zakończyło się koniecznością sprzedaży 36 sklepów Tip na skutek interwencji UOKiK. Sytuacje takie mogą wystąpić również w odniesieniu do ogólnokrajowych sieci rodzimych, należących w szczególności do spółek: Lewiatan’94, Emperia Holding, czy Eurocash.
 

Liczba sieciowych przedsiębiorstw maleje
Postęp w procesach koncentracji i integracji w handlu detalicznym na rynku FMCG przejawia się zarówno wzrostem liczebności, obrotów i udziałów w rynku przedsiębiorstw z sieciami handlowymi (ze sprzedażą detaliczną w skali roku powyżej 100 mln zł), jak i obrotów i udziałów rynkowych największych firm występujących na listach rankingowych. Wyniki badań Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wykazują, że 13 największych firm z sieciami zagranicznymi i tyle samo z sieciami rodzimymi (tabl. 1) koncentrowało w 2008 roku 45 proc. detalicznego rynku artykułów żywnościowych, napojów i używek w Polsce (o 1 pkt. procentowy więcej niż w 2007 roku).
Z danych GUS wynika natomiast, że znaczący postęp w procesach koncentracji i integracji wystąpił wśród sieciowych przedsiębiorstw (o obrotach przekraczających 100 mln zł) na rynku artykułów nieżywnościowych, na którym ich liczba wzrosła z 232 w 2007 roku do 264 w 2008 roku, a udział w rynku detalicznym zwiększył się odpowiednio z 23,1proc. do 30 proc. Tymczasem liczba sieciowych przedsiębiorstw na detalicznym rynku artykułów żywnościowych, napojów i używek zmalała o 6 (z 58 w 2007 roku do 52 w 2008 roku), ale ich udział w rynku wzrósł o 0,9 pkt. procentowego (odpowiednio z 22,7 proc. do 23,6 proc.).
 

Bariera „antykoncentracyjna”
W mijającym 2009 roku znacząco wzmocniły swoją pozycję rynkową największe sieciowe przedsiębiorstwa rodzime, a szczególnie Emperia Holding, Eurocash, Bomi i Eko Holding, dzięki dokonanym przejęciom i fuzjom sieci lokalnych i regionalnych. Eksperci podkreślają, że zbliża się kulminacyjny okres przejęć i fuzji w skali ogólnokrajowej (w ramach sieci ogólnokrajowych) ze względu na barierę „antykoncentracyjną”, postępowały będą natomiast procesy koncentracji i integracji wśród sieci lokalnych i niektórych regionalnych.
Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat nastąpi redukcja sieci zagranicznych do 6–7. Mało prawdopodobne jest pojawienie się nowego znaczącego gracza z kapitałem zagranicznym ze względu na niekorzystną obecnie efektywność nowych inwestycji handlowych oraz wysoki poziom konkurencyjności na rynku FMCG, gdzie nie ma już miejsca na „wojny cenowe”. Dalszy rozwój pozostających na rynku firm sieciowych opierać się będzie na rozwoju organicznym, przy zmniejszającym się udziale przejęć i fuzji.
 

Reklama

ORF 2016 Fall – 16-31.10.2016