Rank Progress: kupno inwestycji w Pile

Rank Progress kupił inwestycje Parkridge

Rank Progress kupił inwestycje Parkridge

Jan Mroczka, prezes zarządu spółki Rank Progress poinformował podczas Shopping Center Business Forum 2012, że nabył od Parkridge projekt handlowy w Pile. – Jest to 17 projekt w portfelu Rank Progress- podkreślił, informujac, że umowa z Parkridge została sfinalizowana 13 lutego. -Negocjujemy kolejne umowy- dodał.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. uściślił w komunikacie, że 13 lutego 2012 r., jej spółka zależna: Progress XX Sp. z o.o.  zawarła z ZPU GEMAR s.c. M. Kochanowski, E. Wylegała z siedzibą w Pile  przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich 5.893 udziałów o nominalnej wartości 500 złkażdy, w Spółce "Gemar – Umech" Sp. z o.o. o łącznej wartości 2,9 mln złotych, za łączną cenę 17 mln złotych.
Strony postanawiają- czytamy dalej w komunikacie, że Umowa Przyrzeczona sprzedaży udziałów zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia, w którym spełnią się kumulatywnie wszystkie warunki zawarte w umowie przedwstępnej, nie później jednak niż do 15.08.2012 r., a jednocześnie nie wcześniej niż w dniu 30.04.2012 r. W przypadku nieuzasadnionej odmowy zawarcia przez którąś ze Stron Umowy Przyrzeczonej, druga Strona zobowiązuje się zapłacić karę umowną w kwocie 10 mln złotych.

Gemar- Umech Sp. z o.o. z siedzibą w Pile jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Pile, woj. Wielkopolskie, obręb 18, ul. 14 Lutego 26-30 wraz ze znajdującymi się na niej budynkami o łącznej powierzchni 2,8545 ha.

Celem podpisanej przedwstępnej umowy sprzedaży jest zabezpieczenie przedmiotowych gruntów pod przyszłą inwestycję, jaką będzie budowa galerii handlowej. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to IV kwartał 2012 roku, a termin zakończenia i oddania centrum do użytkowania to III kwartał 2014 roku.
 

Reklama

SCF 2017 Spring 1-15.12.2016