Magdalena Zienkiewicz, WKB: uwaga na nowelizację KPC

Wizualizacja Family House Center

Wizualizacja Family House Center

W dotychczasowym stanie prawnym zawarcie umów dzierżawy lub najmu nieruchomości w formie pisemnej z datą pewną gwarantowało, iż nawet egzekucja komornicza z tej nieruchomości nie pozbawi dzierżawcę lub najemcę przysługujących mu praw – przypomina mec. Magdalena Zienkiewicz z  kancelarii WKB.

– Zgodnie bowiem z dotychczas obowiązującym brzmieniem art. 1002 KPC z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępował w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. Oznaczało to w praktyce trwałość umów dzierżawy lub najmu zawartych na czas określony z datą pewną – podkreśla Magdalena Zienkiewicz, radca prawny i partner WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k.

Tymczasem nowelizacja KPC, która weszła w życie dn. 3 maja 2012 r., w istotny sposób zmieniła regulację omawianej kwestii.

– W art. 1002 dodano zdanie, w świetle którego w przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana – tłumaczy mec. Zienkiewicz.

Mec. Magdalena Zienkiewicz jest radcą prawnym i partnerem w kancelarii WKB sp. komandytowa.
 

Tagi:

Reklama

Galeria Tomaszów 15-31.05.16