– Połączenie pozwoli na maksymalizację zysków łączących się obu spółek. W szczególności, na skutek połączenia, zmniejszeniu ulegną koszty administracyjne, w tym koszty zarządzania. Inkorporacja umożliwi osiągnięcie efektu synergii i da możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji pomiędzy spółkami (jako spółkami powiązanymi) funkcjonującymi dotąd jako odrębne podmioty – czytamy w informacji spółki.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Batna przez Eurocash, tj. przeniesienie całego majątku Batna jako spółki przejmowanej na Eurocash jako spółkę przejmującą. Zważywszy, że spółka posiada 100 proc. udziałów spółki Batna, połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału Eurocash; zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, a plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Działalność Eurocash obejmuje prowadzenie ogólnopolskiej sieci dyskontowych hurtowni typu cash & carry, systemów franczyzowych dla sklepów detalicznych pod takimi markami jak: Delikatesy Centrum oraz abc.
Batna jest wiodącym dystrybutorem hurtowym szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych na terenie Warszawy, prowadzącym trzy hurtownie cash & carry oraz aktywną dystrybucje towarów.

Sprzedaż Grupy Eurocash w 2009 roku wzrosła o 9 proc. do poziomu 6,7 miliarda złotych.
Równocześnie Grupa osiągnęła znaczący wzrost EBITDA i zysku netto – odpowiednio o 23 proc. do poziomu 195 milionów zł oraz o 30 proc. do poziomu 102 milionów złotych.