Na dobre wyniki I kwartału wpływ miał wzrost wydajności sprzedaży w sklepach już istniejących, konsekwentna polityka ograniczania kosztów oraz sprzyjająca sprzedaży zimowa aura.

Przychody Spółki Intersport Polska S.A. ze sprzedaży towarów i usług wyniosły w I kwartale 2010 roku 77 251 tys. zł, co stanowi wzrost o 16 proc. w porównaniu do I kwartału 2009 roku (66 486 tys. zł). W tym samym okresie spółka odnotowała wzrost zysku brutto o 53 proc., który wyniósł 3 108 tys. zł wobec 2 038 tys. zł wypracowanego w I kwartale 2009 roku. Zysk netto spółki za I kwartał 2010 roku wyniósł 2 500 tys. zł i tym samym był wyższy o 51 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku (1 651 tys. zł).

W wyniku udanych akcji wyprzedażowych oraz lepszej koordynacji działań w systemie zamówień (m.in. dzięki nowemu magazynowi), Spółka w I kwartale 2010 roku zmniejszyła stany towarów o 23 700 tys. zł (w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2009 roku – 81 900 tys. zł), dzięki czemu poprawiła cykl rotacji zapasów.

Dobra sprzedaż w I kwartale 2010 roku spowodowała zmniejszenie stanu zobowiązań o 31 800 tys. zł (z poziomu 141 200 tys. zł na koniec 2009 roku do poziomu 109 400 tys. zł na 31.03.2010 roku).

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka znacznie obniżyła (w wyniku otrzymanej dotacji w wysokości 9 300 tys. zł oraz spłaty własnej) stan zobowiązań długoterminowych z poziomu 41 600 tys. zł na dzień 31.03.2009 roku do kwoty 18 900 tys. zł na dzień 31.03.2010 roku co stanowi zmniejszenie o 22 700 tys. zł.

Po analizie dobrych wyników sprzedaży odnotowanych w pierwszym kwartale bieżącego roku, Zarząd stoi na stanowisku, że istnieje duże prawdopodobieństwo realizacji szacunków finansowych na rok 2010, które zakładają osiągnięcie przez Spółkę wzrostu przychodów ze sprzedaży o dziewięć procent, do poziomu 238 mln zł oraz wypracowanie zysku netto na poziomie 3,8 mln zł.