– Jesteśmy zadowoleni z poprawy wyników. 20 mln zł zysku dobrze rokuje równieŜ dla wyniku
na koniec roku obrotowego – podsumowuje wynik trzech pierwszych kwartałów Prezes Grupy
Ambra, Robert Ogór.
Zysk netto Grupy Ambra po trzech kwartałach osiągnął 20,2 mln zł i wzrósł o 38 proc., natomiast zysk operacyjny wyniósł 42,9 mln zł, co stanowi wzrost o 58 proc. W trzecim kwartale – najsłabszym dla Grupy ze względu na sezonowość sprzedaŜy win – udało się zminimalizować występującą sezonowo stratę netto do poziomu 3,1 mln zł. Na poziomie operacyjnym Grupa Ambra zakończyła ten kwartał zyskiem w wys. 0,8 mln zł. Rok temu kwartalna strata netto wyniosła 8,0 mln zł, a strata operacyjna 4,6 mln zł.
Na najważniejszym dla Grupy Ambra rynku polskim sprzedaż w trzecim kwartale wrosła o 9 proc. Wzrost ten nie zrekompensował w pełni niŜszej sprzedaŜy na rynkach zagranicznych, gdzie w odróŜnieniu od Polski nastąpił spadek konsumpcji spowodowany kryzysem gospodarczym. Mimo niekorzystnej sytuacji na rynkach zagranicznych Grupa Ambra również tam poprawiła marŜe i zyski koncentrując się na najbardziej rentownych
asortymentach i optymalizując koszty.
 

Głównym motorem poprawy wyników Grupy Ambra był podobnie jak w poprzednich kwartałach dynamiczny wzrost zysku operacyjnego, który osiągnął poziom 42,9 mln zł i wzrósł o 58 proc. Tak znacząca poprawa wyniku operacyjnego była efektem nie tylko wzrostu przychodów i marż. W trzech pierwszych kwartałach roku 2009/2010 Grupa Ambra zmniejszyła również koszty operacyjne o 7 mln zł. – W dalszym ciągu optymalizujemy koszty produkcji i administracji. Naszą największą szansę na poprawę wyników w przyszłości widzimy jednak przede wszystkim we wzroście sprzedaży naszych marek – zwłaszcza na
najbardziej perspektywicznym rynku wina w Polsce – podkreśla Robert Ogór.
 

Grupa Ambra, lider polskiego rynku wina zamierza dalej inwestować w rozwój na tym rynku. W styczniu 2010 r. przejęła sieć sprzedaży wysokogatunkowych nalewek pod marką „Nalewki i Inne” w celu połączenia z utworzoną wcześniej siecią sklepów winiarskich Grupy. Grupa Ambra planuje również wraz z partnerem z branży IT inwestować w internetową platformę sprzedaży win.