CH Arkadia i Wileńska mogą zostać przejęte

Unibail-Rodamco, współwłaściciel Galerii Mokotów i Złotych Tarasów może przejąć centra handlowe – Arkadię i Wileńską, o ile do 15 stycznia 2011 roku przestanie "współkontrolować" Złote Tarasy.

Galeria Mokotów i Złote Tarasy są współkontrolowane i zarządzane przez Unibail-Rodamco. Spółka ta zajmuje się m.in. wynajmowaniem powierzchni handlowych. Przejmowane centra to Arkadia i Wileńska, kontrolowane i zarządzane przez Simon Ivanhoe. Spółka ta zarządza również kilkoma innymi galeriami handlowymi w Polsce. Uczestnicy koncentracji zajmują się inwestycjami w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że udział łączących się spółek na rynku wynajmowanych powierzchni handlowo-usługowych w dużych galeriach handlowych na terenie aglomeracji warszawskiej jest wyższy od przewidzianych przez ustawę antymonopolową – 40 proc. wiązanych z posiadaniem pozycji dominującej. Zdaniem Urzędu koncentracja ta doprowadziłaby do wzrostu przewagi rynkowej spółki Unibail-Rodamco – obecnie współwłaściciela Galerii Mokotów i Złotych Tarasów w stosunku do najemców. Po połączeniu spółka ta byłaby w stanie oferować najemcom mniej korzystne warunki umów, np. uzależnianie wynajęcia powierzchni w jednym centrum handlowym od wynajmu w innym, zawieranie umów na wyłączność itp.

Analiza wszystkich skutków planowanej koncentracji wykazała, że doprowadzi ona do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wynajmu powierzchni handlowo-usługowej w dużych galeriach handlowych na terenie aglomeracji warszawskiej. Prezes UOKiK uznała jednak, że możliwe jest spełnienie przez przejmującego przedsiębiorcę określonych warunków pozwalających na udzielenie zgody.

Unibail-Rodamco zachowa natomiast uprawnienia podobne do przywilejów udziałowców mniejszościowych, przyznawanych w celu ochrony ich interesów finansowych. Spółka będzie miała więc prawo weta m.in. w sprawie zmian w statucie, kapitale czy likwidacji Złotych Tarasów oraz inwestycji, sprzedaży bądź pożyczek przekraczających 500 tys. euro. Do czasu realizacji warunku Unibail-Rodamco będzie musiał co kwartał składać prezes UOKiK sprawozdania dotyczące wykonywania praw współwłaściciela Złotych Tarasów.

W przypadku niewywiązania się przez spółkę z powyższych obowiązków, prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie dwóch lat od ich wydania.