– Cel emisji obligacji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach nie został oznaczony. Uchwałą Zarządu Spółki postanowiono jednakże, że środki uzyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone w części, tj. w kwocie do 20.000.000 zł na zmianę obecnych źródeł finansowania poprzez refinansowanie części zadłużenia krótkoterminowego Spółki, a w pozostałej części środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego – podano w raporcie.

Próg emisji wynosi 30.000.000 zł, czyli 300 obligacji. Cena emisyjna jednej obligacji serii A jest równa wartości nominalnej jednej obligacji serii A i wynosi 100.000 zł.

Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej w dniu wykupu obligacji, tj. w dniu 27 grudnia 2011 roku lub 31 marca 2011 roku, 30 czerwca 2011 roku lub 30 września 2011 roku, w przypadku skorzystania przez spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji w całości lub w części.

Vistula podała, że wartość zobowiązań spółki z według stanu na 30 czerwca 2010 roku wynosi 275.151.462,47 zł.

Vistula Group miała 46 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 23,73 mln zł straty rok wcześniej.