Powodem rezygnacji są osobiste plany związane z prywatnymi inwestycjami. Do dnia 10 stycznia 2011 Mariusz Kozłowski będzie kontynuował pracę w spółce i pozostawał członkiem zarządu, przedstawiając w tym okresie przyszłego dyrektora ds. relacji inwestorskich analitykom i akcjonariuszom GTC.

Spółka deweloperska Globe Trade Centre SA w I półroczu br. osiągnęła 78 mln euro przychodów operacyjnych. Łączna wartość aktywów zwiększyła się do 2,7 mld euro. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,8 mln euro.

Przychody operacyjne obniżyły się o 7 proc., głównie w wyniku niższych przychodów ze sprzedaży mieszkań. Wyniosły one w I półroczu 2010 r. 16,7 mln euro (spadek z 40 mln euro rok wcześniej) z powodu mniejszej liczby apartamentów przeznaczonych do sprzedaży.

Przychody z najmu wzrosły o 41 proc. rok do roku, do 61,2 mln euro, dzięki dochodom z najmu nowo oddanych do użytku obiektów i wysokiego stopnia wynajęcia powierzchni. Marża operacyjna na wynajmie została utrzymana na poziomie 78 proc.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł o 16 proc. w porównaniu do I półrocza 2009 r., i wyniósł 48,3 mln euro.

W II kwartale 2010 roku niezależni biegli dokonali wyceny portfela nieruchomości GTC. W rezultacie w I półroczu spółka zanotowała zysk z rewaluacji w wysokości 12,6 mln euro. Największy pozytywny wpływ na wynik wyceny miały budynki biurowe w Warszawie (w związku z obniżką stóp kapitalizacji i wyższym stopniem wynajęcia powierzchni), warszawska Galeria Mokotów (wzrost przychodów z najmu) oraz City Gate w Bukareszcie (w efekcie poprawy stopnia wynajmu oraz niższej stopy kapitalizacji po ukończeniu budowy biurowca).

Zysk z działalności kontynuowanej w I półroczu 2010 roku wzrósł do 49,6 mln euro, o 226 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Koszty finansowe wyniosły 34,4 mln euro, wobec 20,7 mln euro w I półroczu 2009 r.