Odzieżowa spółka Vistula SA zaoferowała 500 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 50 milionów złotych. Próg emisji wynosił 300 obligacji. Zarząd spółki informuje, iż zostały objęte i opłacone wszystkie zaoferowane 500 obligacji serii A – czytamy w komunikacie spółki.

– Uchwałą zarządu środki uzyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone w części, tj. w kwocie do 20 mln zł na zmianę obecnych źródeł finansowania poprzez refinansowanie części zadłużenia krótkoterminowego spółki. Pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego – czytamy w raporcie.

Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej w dniu wykupu obligacji, tj. w dniu 27 grudnia 2011 roku lub 31 marca 2011 roku, 30 czerwca 2011 roku lub 30 września 2011 roku, w przypadku skorzystania przez spółkę z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji w całości lub w części.

Vistula podała, że wartość zobowiązań spółki z według stanu na 30 czerwca 2010 roku wynosi 275.151.462,47 zł.

Vistula Group miała 46 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2010 roku wobec 23,73 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej.