Przychody ze sprzedaży towarów i usług w tym okresie wyniosły 120,077 tys. zł wobec 114,500 tys. zł w 2009 roku.

W I kwartale br. dzięki mroźnej i długiej zimie, spółka osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług o 16,2 proc. oraz wzrost zysku netto o 51 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W kwietniu br. ze względu na żałobę narodową centra handlowe były zamknięte w weekendy, które są ważne z punktu widzenia handlowego. Zakłóciło to w znacznym stopniu realizację planów sprzedażowych spółki, która odnotowała wówczas niższe o 21,5 proc. przychody ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dodatkowo, nietypowe anomalie pogodowe występujące w maju spowodowały liczne powodzie, które negatywnie wpłynęły na nastroje zakupowe Polaków. Wydarzenia te spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży i w tym okresie.

W I półroczu 2010 roku zysk brutto wyniósł 1,108 tys. zł i był wyższy o 7,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku (1,030 tys. zł.) Zysk netto odnotowano na poziomie 844 tys. zł wobec zysku netto na poziomie 932 tys. zł uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan zobowiązań długoterminowych spółki zmniejszył się o 49,3 proc. w stosunku do I połowy 2009 roku i był efektem terminowej spłaty zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz otrzymanej dotacji unijnej na budowę magazynu w Cholerzynie.

Ze względu na słabszą od planowanej sprzedaż w kwietniu i maju br., zarząd spółki podjął decyzję o przyspieszeniu sezonowej wyprzedaży wybranego asortymentu. Wpłynęło to na zmniejszenie w I półroczu br. marży na sprzedaży o 1 p.p., ale jednocześnie zaowocowało zmniejszeniem zapasów o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Pozytywnym aspektem minionego okresu były niższe niż zakładano koszty prowadzenia działalności, w szczególności zanotowano spadek o 5 proc. kosztów ogólnego zarządu oraz spadek o 3 proc. usług obcych (głównie opłat w centrach handlowych).

Zarząd Intersport Polska SA uważa, że możliwe jest wykonanie prognozy zakładającej osiągnięcie przez spółkę wzrostu przychodów ze sprzedaży (do poziomu 238 mln zł) oraz osiągnięcie zysku netto w wysokości 3,8 mln zł. Najważniejszym miesiącem wpływającym na wypracowanie prognozowanych wielkości jest grudzień, który generuje znaczne przychody. Dlatego dopiero w połowie grudnia br. będzie możliwe przeprowadzenie analizy stopnia realizacji prognozy na rok 2010.