Rynek centrów handlowych w Polsce wciąż jest nienasycony

2 września wojewoda świętokrzyski, Bożentyna Pałka-Koruba, wydała decyzję w sprawie sprzeciwów dotyczących budowy galerii handlowej w centrum miasta. Przypomnijmy, że 14 lipca tego roku prezydent Miasta Kielce zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi, firmie Church Land Development pozwolenia na budowę centrum handlowego Korona Kielce. 22 i 23 lipca do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęły dwa odwołania do tej decyzji: mieszkańców i „Stowarzyszenia Forum Obywatelskie”. O ile 26 sierpnia mieszkańcy wycofali swoje pismo, o tyle stowarzyszenie domagało się uchylenia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę „z urzędu i w trybie nadzoru”. Jako argument stowarzyszenie podawało, że jest organizacją ekologiczną i jako taka ma prawo do tej formy interwencji. Wojewoda nie podzielił jednak tej opinii, co wyraził w uzasadnieniu decyzji.

– Od decyzji wydanej w pierwszej instancji odwołanie służy stronie postępowania – stwierdza w decyzji wojewoda zaznaczając jednocześnie, że żaden autor odwołania kryterium takiego nie spełniał. – Stowarzyszenie Forum Obywatelskie w postępowaniu toczącym się przed organem I instancji nie żądało dopuszczenia do udziału na prawach strony – pisze w decyzji wojewoda. „Stowarzyszenie Forum Obywatelskie” nie mogło również powoływać się na ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. W myśl tej ustawy organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania także w przypadku, gdy nie brała udział w postępowaniu I instancji. Jednak wg. statusu celem Stowarzyszenia Forum Obywatelskiego jest zrzeszanie ludzi o różnych poglądach i statusie społecznym, którzy ponad podziałami szukać będą pozytywnych rozwiązań służących zwalczaniu patologii w życiu społecznym oraz działać na rzecz uznania obywatela, jego godności, pracy i środowiska.

– W ocenie organu odwoławczego Stowarzyszenie Forum Obywatelskie nie jest organizacją ekologiczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę, a także okoliczności, że Stowarzyszenie Forum Obywatelskie w piśmie z dnia 22.07.2010 r. wnosi o podjęcie przez Wojewodę Świętokrzyskiego działań z urzędu w trybie nadzoru, brak jest podstaw do przyjęcia, że stowarzyszenie skutecznie wniosło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14.07.2010 i równocześnie zgłosiło chęć uczestniczenia w tym postępowaniu – wyjaśnia wojewoda.

Tym samym postępowanie odwoławcze zostało umorzone i budowa centrum kulturalno – rozrywkowo – handlowego może przebiegać bez żadnych problemów. – Cieszymy się bardzo, że zapadła taka decyzja. W tej chwili nie mamy żadnych opóźnień i jeśli zima nie przeszkodzi nam w pracach budowlanych, zamierzamy jeszcze w tym roku wyjść z poziomu zero – komentuje decyzję wojewody Michał Tur, manager ds. marketingu Church Land Development.

Otwarcie galerii handlowej Korona Kielce planowane jest na pierwszy kwartał 2012 roku. Tymczasem 23 września na terenie budowy odbędzie się uroczystość wkopania kamienia węgielnego. W spotkaniu tym weźmie udział m.in. główny inwestor – Dariusz Miłek.