Połączenie spółek spożywczych zmieni rynek FMCG

Wynika ono m.in. z większej podatności najemców na trendy wzrostowe i spadkowe gospodarki.
Warto zauważyć, iż transakcje zawierane w ostatnim okresie dotyczą nie tylko centrów i galerii handlowych położonych w największych miastach Polski, ale również w mniejszych lokalizacjach. Ponadto, fakt rozpoczynania przez inwestorów nowych projektów czy też znaczących rewitalizacji już istniejących obiektów potwierdza, iż rynek centrów i galerii handlowych w Polsce wciąż jest nienasycony.

To, co stanowi o wartości obiektu, to przede wszystkim poziom jego komercjalizacji – jakość najemców, ich liczba, rodzaj głównego najemcy, długość zawartych umów najmu. Niemniej jednak, na wartość obiektu z inwestycyjnego punktu widzenia ma wpływ również szereg innych czynników, wynikających z ustaleń z najemcami, spośród których warto wymienić kilka najważniejszych: umowne ustalenia odnośnie przedterminowego zakończenia umowy najmu i związane z tym koszty dla obu stron, ograniczenia kwotowe lub rodzajowe, związane z przenoszeniem na najemców opłat eksploatacyjnych czy też kosztów dodatkowych, w tym również kosztów związanych z renowacją lub rozbudową centrum, możliwość renegocjowania waluty, w jakiej rozliczane są opłaty związane ze stosunkiem najmu. Ten ostatni punkt ma szczególne znaczenie m.in. jeżeli chodzi o ustalenie wartości bieżących przepływów finansowych związanych z wynajmem obiektu, a wtórnie ustalenie jego wartości rynkowej, ponieważ uniezależnia owe wartości od wahań kursu waluty.