W wyniku kontroli 77 partii piwa nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 18 partii (tj. 23,4 proc. skontrolowanych partii). Dotyczyły one głównie zawyżonej i zaniżonej zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej (osiem partii) oraz zawyżonej i zaniżonej zawartości alkoholu etylowego (osiem partii).

Brzeczka podstawowa jest jedną z cech jakościowych uwzględnianych przy klasyfikacji i ocenie piwa. Ilość użytego ekstraktu wpływa na treściwość piwa (lekkie, ciężkie), siłę profilu aromatyczno-smakowego oraz zawartość alkoholu. Zaniżona lub zawyżona zawartość tego parametru może świadczyć o nie przestrzeganiu receptur, bądź nieprawidłowym ich opracowaniu oraz o błędach popełnianych podczas procesu technologicznego.

Zawartość alkoholu etylowego związana jest natomiast z procesem fermentacji. Zaniżona zawartość alkoholu etylowego może świadczyć o świadomym działaniu producenta, mającym na celu wprowadzenia do obrotu piwa o zaniżonej w stosunku do deklarowanej zawartości alkoholu.

W wyniku analiz laboratoryjnych piwa stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie barwy piwa, kwasowości ogólnej oraz pienistości piwa (cztery partie).

Nieprawidłowe znakowanie stwierdzono w 46 na 106 kontrolowanych partii (tj. w 43,4 proc.). Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było poprzedzenie ilości nominalnej towaru paczkowanego nieprawidłowym wyrażeniem „Poj.” lub "Obj." zamiast „Objętość netto” lub „Zawartość netto” oraz stosowanie niewłaściwej wysokości cyfr i liter do określania ilości nominalnej towaru.

Inspektorzy IJHARS w trakcie kontroli wydali siedem decyzji nakazujących poddanie kontrolowanych partii piwa zabiegom mającym na celu doprowadzenie znakowania do wymogów określonych w przepisach. Ponadto w trzech przypadkach wydali decyzję administracyjną w celu wymierzenia kary pieniężnej w kwocie 5200 zł za wprowadzanie do obrotu artykułów zafałszowanych ze względu na błędne oznakowanie (w tym brak informacji o składniku alergennym-słodzie jęczmiennym) oraz złe parametry fizykochemiczne (zaniżona zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej w stosunku do deklaracji producenta). Dodatkowo wszczęli 20 postępowań administracyjnych i wydali 16 zaleceń pokontrolnych.