Natomiast prognozy na najbliższe miesiące przewidują zwiększenie sprzedaży i w konsekwencji wskazują na możliwość zmniejszenia się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych.

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu jest zbliżony do notowanego w sierpniu br. i wynosi plus 3. Poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc.badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 16 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny bieżącej sprzedaży we wrześniu są bardziej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, natomiast przewidywania na najbliższe miesiące wskazują na możliwość zwiększenia sprzedaży. Zwiększają się trudności związane z regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych przy prognozach wskazujących na możliwość zmniejszenia się trudności w tym zakresie. Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny.
Mimo to ilość zamawianych towarów u dostawców może się nieznacznie zwiększyć. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia, nieco mniejsze niż przewidywano przed miesiącem. Przedsiębiorcy sygnalizują we wrześniu szybszy niż przed miesiącem wzrost bieżących i przyszłych cen towarów.

We wrześniu przedsiębiorstwa branży żywnościowej odnotowują znaczny spadek sprzedaży, jednak przewidywania w tym zakresie są bardziej optymistyczne niż prognozy z sierpnia. Utrzymuje się poziom nadmiernych zapasów towarów. W związku z tym ilość towarów zamawianych u dostawców może być zwiększana w nieco mniejszym stopniu niż przewidywano przed miesiącem. Zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych oceniana jest bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Odpowiednie
prognozy są nieznacznie negatywne. Ze wszystkich badanych grup firm handlowych,największy wzrost cen zarówno bieżących jak i przyszłych (szybszy niż w ubiegłym miesiącu), jest odnotowywany w branży żywnościowej. Dyrektorzy przedsiębiorstw planują nieznacznie zmniejszyć zatrudnienie, w stopniu mniejszym niż prognozowano w sierpniu.

We wrześniu poziom sprzedaży odnotowany dla branży włókno, odzież, obuwie nie zmienia się. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze niż w zeszłym miesiącu. Utrzymują się nadmierne zapasy towarów. Ilość towarów zamawianych u dostawców może utrzymać się na poziomie zbliżonym do przewidywań sprzed miesiąca. Przedsiębiorcy zgłaszają nieco mniejsze niż w sierpniu trudności przy regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, natomiast prognozy na najbliższe miesiące wskazują, iż przedstawiciele tej branży nie przewidują trudności w tym zakresie. We wrześniu dyrektorzy jednostek sygnalizują nieznaczny wzrost bieżących i przyszłych cen towarów. Planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia, nieco większe niż
prognozowano przed miesiącem.