Przygotowany w resorcie gospodarki projekt został w maju rozesłany do przedstawicieli dostawców i odbiorców. Rozpatrując nadesłane uwagi, ministerstwo przygotowało nowy projekt Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych.

– Nowa wersja w znacznym stopniu uwzględnia uwagi, które zostały zgłoszone przez przedstawicieli dostawców oraz odbiorców w odpowiedzi na przesłaną im pierwszą wersję Kodeksu. Ze względu na fakt, że Kodeks ma stanowić samoregulację, której celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w relacjach między dostawcami a odbiorcami, autorzy projektu starali się tak ukształtować treść Kodeksu, aby w jak największym stopniu uwzględniała ona interesy obu stron, a jednocześnie, aby zapisy pozwalały na swobodne kształtowanie stosunków umownych w ramach tych relacji – poinformował nas Wydział Prasowy Ministerstwa Gospodarki.

Główne zmiany w stosunku do pierwszej wersji projektu obejmują m.in. wprowadzenie jednoznacznego zapisu, wskazującego, że Kodeks stanowi zbiór zasad postępowania w relacjach między sieciami i dostawcami oraz usunięcie zapisów dotyczących ogólnych warunków handlowych, mających stanowić podstawę lub wzór do uregulowania poszczególnych elementów współpracy dostawców i odbiorców na rzecz ogólnych zasad postępowania w ramach tej współpracy.

Projekt zawiera także wskazania, jakie postanowienia musi zawierać umowa ( np. warunki płatności, zasady polityki rabatowej, zasady potrącania wierzytelności, kwestie logistyki, itp.), pozostawiając ich treść do umownego ustalenia przez strony, przy uwzględnieniu obowiązującego prawa.

Projektowane przepisy przewidują również utworzenie ogólnie dostępnego wykazu sygnatariuszy Kodeksu oraz wprowadzenie znaku jakości dla przestrzegających zapisy Kodeksu. Okres dostosowania zapisów dotychczasowych umów do postanowień Kodeksu, wynosić będzie 6 miesięcy.