Rozstrzygnięcie WSA cieszy wspówłaścicieli nieruchomości

Komentując orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego warto przytoczyć art. 3 ust. 5 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: „Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.” Treść tego przepisu jest jasna i nie sprawia wątpliwości interpretacyjnych, zatem zgodnie z podstawową zasadą wykładni przepisów prawa wyrażoną w łacińskiej paremii "clara non sunt interpretanda", rozstrzygające jest brzmienie literalne tego artykułu. Należy się zatem spodziewać, że w przypadku zaskarżenia orzeczenia WSA przez Prezydenta m.st. Warszawy, Naczelny Sąd Administracyjny utrzyma je w mocy, o ile nie dopuszczono się istotnych błędów proceduralnych w toku postępowania.

Z perspektywy dnia dzisiejszego trudno jest ocenić, jaka była intencja ustawodawcy przy uchwalaniu tego konkretnego przepisu, jednak dla podatników zamiary prawodawcy nie mają większego znaczenia, jeżeli przepis daje się interpretować w sposób jednoznaczny. Chcąc osiągnąć inne cele niż wynikające z obecnej treści omawianego przepisu, ustawodawca nie ma innego wyjścia jak dokonać jego bezzwłocznej nowelizacji.

Rozstrzygnięcie WSA cieszy zapewne wspówłaścicieli nieruchomości. Jego beneficjentami będą również najemcy tego typu gruntów lub budynków, jako że w takim przypadku powinni liczyć się z obniżeniem ich udziału w podatku od nieruchomości, którego koszty w większości przypadków są przerzucane na nich przez wynajmujących.