Według nowej ustawy, przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. W umowie o PPP partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację. Natomiast podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Warto przy tym zaznaczyć, że sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł wymaga zgody ministra finansów, za wyjątkiem środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

40 projektów na nowych zasadach
Według raportu „Rynek PPP w Polsce 2009”, przygotowanego przez Investment Suport, w ubiegłym roku podmioty publiczne ogłosiły 40 projektów publiczno-prywatnych planowanych do realizacji według nowej ustawy. Autorzy raportu podkreślają, że niektóre postępowania były unieważniane i ogłaszane ponownie po przeformułowaniu, zatem niektóre projekty były kilkukrotnie przedmiotem ogłoszenia. Dlatego rzeczywista liczba projektów jest niższa od liczby ogłoszeń i wynosi 34. Jak wynika z raportu, PPP najczęściej było stosowane przez urzędy miasta i gminy – 22 przedsięwzięcia zostały ogłoszony przez te jednostki administracji samorządowej. Pozostałe podmioty to: urzędy marszałkowskie, powiaty, spółki komunalne, szkoły i szpitale.

Region wielkopolski liderem PPP
Najwięcej projektów publiczno-prywatnych pochodziło z województwa wielkopolskiego – ogłoszono tu aż 10 projektów, czyli 25 proc. wszystkich przedsięwzięć. Na drugim miejscu znajdowały się województwa małopolskie i śląskie, z każdego z nich pochodzi siedem przedsięwzięć, planowanych do realizacji z partnerem prywatnym. Autorzy raportu sprawdzili też, jakieprojekty były najczęściej przedmiotem partnerstwa. Okazuje się, że sektorem cieszącym się największym zainteresowaniem był sport i rekreacja. W tej dziedzinie ogłoszono 15 inwestycji. Zaraz po nim uplasowała się infrastruktura komunalna, ochrona zdrowia, infrastruktura teleinformacyjna, sektor wodno-kanalizacyjny i edukacja.

Pierwszy projekt handlowy pochodzi z Olsztyna
Wśród ogłoszonych w ubiegłym roku przedsięwzięć PPP nie było ani jednego z sektora handlowego. Ten rok przyniósł jednak przełom. Pojawił się bowiem projekt, który ma na celu budowę centrum handlowego i stadionu. Pomysłodawcą jest miasto Olsztyn. Władze rozpoczęły procedurę wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa stadionu miejskiego w Olsztynie” w czerwcu tego roku. Przedmiotem zamówienia była wspólna realizacja inwestycji na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego. Inicjatywa ma polegać na budowie nowego stadionu miejskiego o pojemności 10 tys. -12 tys. zadaszonych miejsc siedzących z uwzględnieniem ewentualnych powierzchni biurowych i handlowo-usługowych, tak aby spełniał on wymagania niezbędne do prowadzenia rozgrywek Ekstraklasy. Drugą z planowanych inwestycji ma być budowa galerii handlowo – usługowej wraz z parkingiem. W ramach przedsięwzięcia firma, którą miasto wybierze jako partnera, będzie zobowiązana do zaprojektowania, sfinansowania oraz wybudowania obiektów wraz z ich wyposażeniem, a następnie do kompleksowego ich utrzymania i zarządzania zgodnie z przeznaczeniem. Po zakończeniu umowy o PPP, firma zostanie właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowana będzie galeria handlowo-usługowa oraz część parkingów.

Trwają negocjacje
We wrześniu miejska komisja negocjacyjna wybrała do dalszych negocjacji cztery podmioty, które odpowiedziały na ogłoszenie i zgłosiły się do udziału w partnerstwie. Szanse na wybudowanie galerii handlowej w Olsztynie oraz miejskiego stadionu mają: Nuvola Sports Facilities z Warszawy, Miastoprojekt Wrocław, Echo Investment z Kielc oraz konsorcjum, w skład którego wschodzą: niemiecki ECE Projektmanagement oraz ECE Projektmanagement Polska i JSK Architekci z siedzibą w Warszawie. Z tymi firmami miasto prowadzi teraz negocjacje.