Ranking centrów handlowych TOP 10

TOP 10 – najlepsze centra handlowe w Polsce

  1. Graffica Rzeszów
  2. Alfa Olsztyn
  3. Galeria Krakowska
  4. Galeria Bałtycka
  5. Wola Park
  6. Galeria Łódźka
  7. Klif Gdynia
  8. Galeria Dominikańska
  9. Alfa Białystok
  10. Focus Mall Bydgoszcz

O celach badania, metodologii i rankingu centrów handlowych opowiada Monika Rakowicz, Associate Director, Pentor Research International.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Forum Najemców centrów handlowych. Co miało ono pokazać?
Forum Najemców zwróciło się do naszej firmy z prośbą o przeprowadzenie badania, które miało zidentyfikować najlepiej i najgorzej działające Centrum Handlowe w Polsce. Potrzeba taka wynikała z jednej strony z braku rzetelnych i wiarygodnych danych dotyczących współpracy pomiędzy najemcami, a firmami zarządzającymi centrami handlowymi, a z drugiej strony z dysproporcji pomiędzy warunkami najmu oraz współpracy pomiędzy centrami handlowymi, jaką odczuwają najemcy różnych branż i formatów.

Jakie obszary współpracy pomiędzy zarządcami i najemcami centrów handlowych były brane pod uwagę?
Badaniu zostało poddanych pięć obszarów współpracy najemców z firmami zarządzającymi centrami handlowymi w Polsce. Pierwszy z nich dotyczył procesu deweloperskiego, czyli takich aspektów jak terminowości przeprowadzenia procesu developerskiego, kwestii związanych z koordynacją najemców, a także kosztami budowlanymi. Drugi obszar poświęcony został kwestiom komercjalizacji, gdzie ocenie została poddana atrakcyjność miksu najemców, poziom wynajęcia, a także poziom atrakcyjności centrum handlowego z punktu widzenia całości oferty rynku lokalnego. Kolejnym kryterium oceny współpracy CH z najemcami były kwestie związane z zarządzaniem obiektem handlowym. W obszarze tym ocenie zostały poddane ceny wynajmu i ich poziom, adekwatność kosztów wspólnych, rzetelność i terminowość rozliczania, a także satysfakcja z kontaktu z centrum handlowym. Czwartym obszarem była działalność marketingowa centrum handlowego, a więc indywidualna aktywność marketingowa danego centrum, poziom dbałości o wizerunek najemców oraz otwartość na wszelkie działania marketingowe z ich strony. Ostatnim obszarem, który został włączony do badania była satysfakcja handlowa najemców, czyli zarówno zadowolenie z poziomu obrotów w stosunku do innych lokalizacji, do oczekiwań a także relacja obrotów do poziomu kosztów najmu. Poza szczegółową oceną centrum pod względem każdego obszaru i parametru w badaniu mierzyliśmy również ogólny poziom satysfakcji ze współpracy z centrami handlowymi.

Które elementy tej współpracy są najbardziej problematyczne, z czego to wynika i gdzie jest najmniej problemów?
Myślę, że w przypadku każdego centrum handlowego, a także w opinii każdego z najemców ognisko problemów może być zlokalizowane w innym obszarze. Dla jednej firmy będą to kwestie związane z procesem deweloperskim, a dla innych niezadowalająca satysfakcja handlowa najemców.

Jakie czynniki współpracy z zarządcami centrów handlowych są najistotniejsze z punktu widzenia najemców?
Na ogólną satysfakcję ze współpracy najemców z firmami zarządzającymi centrami handlowymi zdecydowanie największy wpływ ma właśnie zarządzanie obiektem, a w szczególności kontakt centrum handlowego z najemcami. Mniejsze znaczenie, choć równie kluczowe, ma proces deweloperski i tutaj główną rolę odgrywa koordynacja najemców, działalność marketingowa CH (zarówno w kontekście aktywnego marketingu, jak i otwartości na działalność najemcy) oraz satysfakcja handlowa najemców, gdzie najistotniejsze jest pozostawianie obrotów we właściwej relacji do kosztów czynszowych. Marginalną rolę w opinii najemców odgrywa komercjalizacja.

Jaka została przyjęta metodologia badania?
Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2010 roku przy użyciu metodologii wywiadu internetowego (CAWI). Do badania zostały zaproszone firmy będące członkami Forum Najemców, które oceniły podczas badania 79 centrum handlowych w Polsce. Mimo, iż liczba centrów handlowych wybranych do badania była znacznie wyższa, przyjęliśmy założenie, że w analizach uwzględniamy tylko te centra, które zostały ocenione przez minimum 5 najemców pod względem minimum 12 z 17 możliwych parametrów oceny.

Na jakiej podstawie został opracowany ranking najlepszych i najgorszych centrów handlowych?
Ranking powstał w oparciu o uzyskane wyniki indeksu, do którego przyjęliśmy następujące założenia: Różne parametry oceny mają różną ważność jeżeli chodzi o ogólną ocenę współpracy z centrum handlowym; Na podstawie analizy regresji określiliśmy siłę wpływy każdego z parametrów na ogólną satysfakcję ze współpracy z centrum handlowym. W ten sposób powstały wagi, które zostały uwzględnione podczas obliczania indeksu Rankingu Najemców.

Czym wyróżniają się najlepsze centra handlowe w naszym kraju?
Ze względu na to, że ranking powstał w oparciu o 5 głównych obszarów współpracy centrum handlowego z najemcami, można powiedzieć, że są to najlepsze w Polsce centra przede wszystkim pod względem zarządzania obiektem (waga tego obszaru jest najwyższa), procesu deweloperskiego, satysfakcji handlowej oraz działalności marketingowej, oczywiście w opinii tych najemców, którzy brali udział w badaniu.

Jakie błędy popełnili właściciele i zarządcy najgorszych centrów handlowych w naszym kraju?
Nie jestem osobą kompetentną, aby szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie i rozważyć wszystkie kwestie, jednak z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że największe błędy związane są z obszarem zarządzania obiektami handlowymi (parametr ten ma zdecydowanie największy wpływ na ogólną ocenę centrum handlowego), począwszy od kontaktów z najemcami, przez adekwatność kosztów wspólnych, poziom cen najmu i innych opłat, aż po wydawałoby się rzecz banalną – terminowość i rzetelność rozliczeń z najemcami.