– W razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – czytamy w komunikacie GIMB.

Właściciele i zarządcy nie mogą dopuścić do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalęgający na dachu śnieg. Oni także muszą zadbać o odśnieżenie dachu i elewacji budynku, a także sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić przechodzącym bezpośrednio przy budynku pieszym.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca także uwagę, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego grozi grzywna nie mniejsza ni 100 stawek dziennych lub nawet kara pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

– Zwracam sie do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów – apeluje Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.