Naruszenie obowiązków przez spółkę Bomi polegało na nieprzekazaniu rynkowi w ustawowym terminie, to jest. niezwłocznie po powzięciu informacji o zajściu zdarzenia, informacji poufnej o odstąpieniu od realizacji zapisów listu intencyjnego zawartego pomiędzy spółką zależną Rabat Pomorze SA a Bać – Pol SA otrzymanej w dniu 5 października 2009 r. przez spółkę zależną Rabat Pomorze SA.

Kara nałożona przez KNF nie jest tym bardziej optymistyczna dla Bomi, że na rok 2010 spółka prognozuje stratę netto. W celu ochrony przyszłych wyników przed negatywnym wpływem działań restrukturyzacyjnych oraz kierując się zasadą rzetelności i ostrożności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, spółka rozważa zawiązanie w czwartym kwartale 2010 r. stosownej rezerwy na przyszłe działania w zakresie optymalizacji działania sieci.

Grupa Kapitałowa Bomi jest jedną z największych sieci supermarketów delikatesowych oraz supermarketów typu premium w naszym kraju. Firma posiada własne zaplecze dystrybucyjne. Grupa kapitałowa powstała poprzez połączenie spółki P.P.H. Bomi SA ze spółką Rast SA oraz poprzez przejęcie 95 proc. akcji w spółce Rabat Pomorze SA. Grupa posiada obecnie 69 sklepów delikatesowych i supermarketów w 19 miastach Polski. Dodatkowo 50 placówek w systemie pełnej franczyzy, a także 1524 sklepy partnerskie połączone w ramach sieci Sieć 34 oraz eLDe. Dystrybucja prowadzona jest w spółkach Rabat Pomorze oraz Curyło-Asterix.