Na podstawie wprowadzonych zmian zwiększono maksymalną łączną wartość nominalną wszystkich możliwych do wyemitowania obligacji o kwotę 300 mln zł do kwoty 1 mld zł.

BRE Bank w ramach zawartych aneksów do umów będzie organizował i przeprowadzał kompleksową obsługę emisji obligacji spółki na rynku niepublicznym. Obligacje będą niezabezpieczone i będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela. Warunki emisji ustalane zostaną przed dokonaniem emisji, w trakcie trwania Umowy Programu Emisji Obligacji.

Łączna wartość umów aneksowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy zawartych pomiędzy Echo Investment a BRE Bankiem wyniosła 700 mln zł.

Pozyskanie z emisji obligacji środków pieniężnych stanowi uzupełnienie posiadanych limitów kredytowych i umożliwia Echo Investment finansowanie realizacji planowanych inwestycji oraz rozwój dotychczasowych obszarów działalności na rynku nieruchomości w Polsce.

Echo Investment SA to jedna z największych firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.
Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do dzisiaj firma zrealizowała w 28 miastach Polski blisko 90 projektów o łącznej powierzchni ponad 700 tys. mkw. Firma prowadzi również inwestycje w Rumunii na Węgrzech i Ukrainie.

 

R E K L A M A 

XII SHOPPING CENTER FORUM & AWARDS 2011

3 lutego 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku centrów handlowych. Ostatnia, wrześniowa edycja zgromadziła rekordową liczbę 305 uczestników oraz wielu prestiżowych sponsorów i wystawców.

Swój udział zgłosiło już ponad 315 osób reprezentujących 157 firm.

Zapraszamy do udziału !