Projekt ma kosztować 10 mln zł

Większość obiektów handlowych zlokalizowana jest w wydzielonych strefach usługowych i w pobliżu osiedli mieszkaniowych, choć widoczny jest deficyt tego typu obiektów w zachodniej części Bydgoszczy.

W skali kraju nasycenie rynku w Bydgoszczy jest relatywnie niskie, choć bliskie średniej krajowej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęto utrzymanie zróżnicowanej struktury handlu poprzez stworzenie warunków dla współistnienia różnych form – skoncentrowany handel w strefie śródmiejskiej w formie detalicznych sklepów o wysokim standardzie, szczególnych rygorach architektonicznych i lokalizacyjnych oraz międzyosiedlowe centra handlowe. Wyklucza to lokalizację w śródmieściu terenochłonnych, jednokondygnacyjnych obiektów handlowych.

Lokalizację WOH, pełniących funkcje międzyosiedlowych centrów handlowych, wyznaczono w węzłowych obszarach koncentracji usług komercyjnych: w części zachodniej miasta (Węzeł Zachodni i obwodnica na Osowej Górze), wschodniej (Bydgoszcz Wschód, Brdyujście, Fordon) oraz południowej (Glinki i Szwederowo). Prace Miejskiej Pracowni Urbanistycznej koncentrują się na wymogu obowiązkowego sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a granice opracowania tych planów są każdorazowo ustalane w oparciu o przeprowadzoną analizę.