Prospekt, który trafił do KNF dotyczy również emisji akcji Sfinksa serii J – to oferta z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zainteresowany nimi jest Sylwester Cacek, zasiadający obecnie w radzie nadzorczej Sfinksa.

W ramach oferty serii I zostanie wyemitowanych do 7,4 mln akcji, w ofercie serii J – blisko 14,9 mln.

– Restrukturyzacja zobowiązań spółki jest tylko jednym z zamierzeń związanych z ofertami. Część środków pozyskanych w ramach emisji będzie przeznaczona na rozwój i realizację planu inwestycyjnego spółki. Przewiduje on m.in. powiększanie sieci pełnowymiarowych restauracji Sphinx i Wook, budowę sieci punktów gastronomicznych typu express, a także rozwój dodatkowych kanałów sprzedaży – mówi Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes Sfinks Polska. – Wdrożenie tego planu pozwoli na stopniowe i skuteczne odbudowanie pozycji Grupy Sfinks. W tym kontekście szczególnie cieszy nas deklaracja Sylwestra Cacka dotycząca jego zaangażowania w przygotowywaną przez nas emisję – komentuje.

W styczniu Sfinks Polska uzgodnił z bankami ING, PKO BP i Raiffeisen restrukturyzację zadłużenia. Porozumienie przewidywało m.in. konwersję długu na akcje, umorzenie części wierzytelności, a także możliwość spłaty w ratach. Zadłużenie wobec banków w styczniu wynosiło ponad 100 mln zł.

R E K L A M A

XII FORUM HANDLU DETALICZNEGO BESTSHOP 2011

14 kwietnia 2011, Hotel Hilton, Warszawa

Nasza konferencja to najważniejsze spotkanie profesjonalistów służące wymianie opinii i poglądów na temat rynku sieci handlu deatlicznego. Tematem kwietniowej konferencji będą procesy konsolidacyjne zachodzące na polskim rynku handlowym.

Zapraszamy do udziału !