Andrzej Lulka

W konsekwencji, przeprowadzenie badania due diligence umożliwia podjęcie decyzji w oparciu o rzetelną i zobiektywizowaną wiedzę na temat stanu i wartości przedmiotu transakcji.

Należy zaznaczyć, że kompleksowe badanie due diligence centrum handlowego, oprócz audytu prawnego, powinno obejmować również audyt finansowy, podatkowy, techniczny oraz środowiskowy.

Zasadniczym celem badania due diligence jest uzyskanie przez potencjalnego kupującego maksymalnie dokładnego obrazu przedmiotu transakcji wraz ze związanymi z nim ryzykami wpływającymi na jego wartość.

Przeprowadzenie badania due diligence służy ponadto ustaleniu optymalnego schematu transakcji oraz uzgodnieniu treści umowy o sprzedaży, w szczególności w zakresie ceny, oświadczeń i zapewnień stron oraz udzielanych zabezpieczeń.

Badanie due diligence może być również przeprowadzane na zlecenie sprzedającego (tzw. vendor’s due diligence), w celu usunięcia lub zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk przed zaoferowaniem przedmiotu transakcji potencjalnym kupującym, a w konsekwencji w celu uzasadnienia wyższej oczekiwanej ceny przedmiotu transakcji.

Ponadto, w przypadku korzystania w ramach transakcji z zewnętrznego finansowania, standardem jest, iż instytucje finansowe uzależniają podjęcie decyzji o finansowym zaangażowaniu się w transakcję od przedstawienia raportu z badania due diligence.