Spółka m.in. koordynuje administrowanie Centrami Handlowymi M1

W ten sposób powstał zintegrowany usługodawca, który pozwala w jednym miejscu kompleksowo obsługiwać portolio nieruchomości należących do koncernu Metro Group. Równocześnie określone zo-stały jasne struktury oraz zakresy zadań i obowiązków, mających przyspieszyć rozwój sieci Makro Cash & Carry.

W Polsce spółka Metro Properties, niegdyś Metro Group Asset Management, realizuje działania z zakresu Center Management, Facility Management, Facility Service i Energy Management. Odpowiada za zarządzanie dziewięcioma Centrami Handlowymi M1, Centrum Handlowym Ster w Szczecinie oraz Centrum Handlowym Ursynów w Warszawie. Zakres usług spółki obejmuje planowanie, zarządza-nie, komercjalizację oraz rozbudowę obiektów handlowych. Spółka koordynuje administrowanie ponad 135 obiektami Makro Cash & Carry, Real, Media, Markt, Saturn oraz centrami handlowym.

Metro Propertiers zamierza kontynuować strategie Metro Group As-set Management i realizować zobowiązania wobec swoich klientów. Tym samym głównym celem firmy jako zarządcy pozostaje zwięk-szanie wartości zarządzanych nieruchomości i wprowadzanie roz-wiązań zorientowanych na rozwój.

Spółka Metro Properties jest odpowiedzialna za wszystkie działania związane z nieruchomo-ściami koncernu Metro Group oraz jego markami handlowymi. Posiadając ponad 700 obiektów sprzedaży detalicznej w 33 krajach świata, Metro Group jest właścicielem jednego z najwięk-szych na świecie portfeli obiektów komercyjnych o charakterze hurtowym i detalicznym.