Alma pozyskała kredyt inwestycyjny

Blisko 16 mln zł pozyskano z przeznaczeniem na sfinansowanie oraz refinansowanie nakładów ponoszonych na inwestycje w nowych obiektach handlowych realizowanych przez spółkę. Kredyt został udzielony na okres od 10 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2018 roku i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny "in blanco" z wystawienia spółki Alma Market wraz z deklaracją wekslową, zastawy rejestrowe na wyposażeniu każdego z finansowanych obiektów oraz hipoteka na nieruchomości. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez bank dla tego typu umów, jak czytamy w komunikacie zarządu.

W związku z zawarciem tej umowy kredytu inwestycyjnego, wartość wszystkich umów zawartych z bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wzrosła do 34,9 mln zł. Na tę kwotę prócz przedmiotowego kredytu inwestycyjnego składają się: aneks do umowy o kredyt obrotowy oraz umowa o kredyt w rachunku bieżącym.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych z bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10 procent wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

Spółka Alma Market SA powstała w Krakowie w 1991 roku, a od 28 lipca 1994 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym udziałowcem jest Jerzy Mazgaj, pełniący równocześnie funkcję prezesa spółki.