Wizualozacja wnętrza Galerii Amber

Jak informuje GUS, największe trudności napotykane przez przedsiębiorców związane są z: konkurencją na rynku (57 proc. przedsiębiorstw), kosztami zatrudnienia (54 proc.), niedostatecznym popytem (48 proc.), wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (44 proc.). W stosunku do roku ubiegłego, w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 32 proc. do 42 proc.).

W podziale na klasy wielkości swoją sytuację gospodarczą najbardziej negatywnie oceniają jednostki małe (o liczbie pracujących do 49 osób). Pozytywne oceny w tym zakresie, podobnie jak przed miesiącem, zgłaszają jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). Trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych zgłaszają przedstawiciele wszystkich klas wielkości, w szczególności jednostki małe Przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) nie przewidują problemów w regulowaniu zobowiązań finansowych, choć ich optymizm w tym zakresie jest mniejszy niż przed miesiącem. W podziale na klasy wielkości wszystkie przedsiębiorstwa odnotowują wzrost bieżących cen oraz przewidują kontynuację tej tendencji w najbliższych miesiącach.

Zaprezentowane przez GUS wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury powstały na podstawie sformułowanych przez dyrektorów przedsiębiorstw handlowych opinii i oczekiwań co do ich ogólnej sytuacji gospodarczej. Wskaźniki te są obliczane jako średnia arytmetyczna wartości wskaźników prostych dotyczących aktualnej i oczekiwanej na najbliższe trzy miesiące sytuacji gospodarczej w badanych przedsiębiorstwach.