Nowy dworzec w Poznaniu

Warunkiem skuteczności uchwały jest jej zatwierdzenie przez radę nadzorczą spółki oraz zbadanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 r. Zarząd wskazuje, iż badanie nastąpi do dnia 31 stycznia 2012 roku.

Zarząd oświadcza też, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2010 rok wykazało zysk, a łączna kwota ok. 50,15 mln przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2010, wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za okres od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 r. sporządzonego w dniu 10 maja 2011 r., powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki posiadający jej akcje według stanu na dzień 24 marca 2012 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 marca 2012 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Rank Progress S.A. to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 roku. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Rank Progress tworzy grupę kapitałową obejmującą spółki celowe, poprzez które realizowane są poszczególne projekty. Istotnym atutem Grupy Rank Progress jest bank ziemi, w którego skład wchodzą atrakcyjnie zlokalizowane grunty na terenie całej Polski.