Mec. Magdalena Zienkiewicz

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (w dniu 9 października 2011 r.) osoby prawne będące użytkownikami wieczystymi i zainteresowane nabyciem prawa własności nieruchomości uzyskały możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w drodze decyzji, obok dotychczas istniejącej możliwości nabycia prawa własności w drodze umowy.
Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność może wystąpić osoba prawna, która była użytkownikiem wieczystym w dniu 13 października 2005 r. albo jej następca prawny (a zatem także podmiot, który po 13 października 2005 r. nabył użytkowanie wieczyste, które powstało przed tą datą).
Decyzję o przekształceniu wydaje starosta (w przypadku gruntów Skarbu Państwa) lub wójt/burmistrz/prezydent miasta (w przypadku gruntów jednostek samorządu terytorialnego). W decyzji ustalana jest opłata z tytułu przekształcenia. Do ustalenia opłaty stosuje się te same przepisy co do sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, a więc będzie ona równa różnicy wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.
Ustawa w enumeratywnie wskazanych sytuacjach przewiduje bonifikaty od opłaty. Bonifikaty w innych niż przewidziane w ustawie sytuacjach może także udzielić rada gminy lub sejmik w formie uchwały (w przypadku gruntów samorządowych), albo wojewoda w drodze zarządzenia (w przypadku gruntów Skarbu Państwa). Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na raty na okres do 20 lat, przy czym wierzytelność z tytułu zapłaty rat podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową ustanawianą na nieruchomości objętej przekształceniem.

Mec. Magdalena Zienkiewicz jest radca prawnym i partnerem w kancelarii WKB sp. komandytowa.
Kancelaria WKB jest jest uczestnikiem Shopping Center Business Forum – konferencji branżowej, która odbędzie się 14 lutego 2012 roku w warszawskim hotelu Hilton.