Nowi njemcy w Starej Kablowni

Nowy fundusz powołany przez największa polska firmę ubezpieczeniową PZU S.A. ma trzy lata na zainwestowanie w nieruchomości komercyjne, w tym w centra handlowe.  Jak jednak podkreśla Agnieszka Rosa z biura prasowego spółki, PZU chce, aby nastąpiło to szybciej. Niedawno zamknięta została pierwsza transakcja powołanego do tego celu funduszu – za ponad 100 mln zł kupione zostały biurowce na Wybrzeżu. PZU docelowo zamierza zasilić fundusz kwotą 500 mln zł.

– Celem stworzenia funduszu było rozpoczęcie procesu dywersyfikacji portfela Grupy PZU, który zdecydowaną większość swoich aktywów lokował w obligacje skarbowe. Nie bez znaczenia był fakt, że oczekiwana stopa zwrotu z takich inwestycji jest wyższa niż z obligacji i obarczona niższym ryzykiem niż akcje. Inwestujemy prawie wyłącznie w centra handlowe, magazyny czy biurowce. Poza stabilnym cash flow, dużą zaletą takich inwestycji jest indeksacja czynszów, która zabezpiecza przed inflacją – ocenia Agnieszka Rosa.

Spółka PZU swój pierwszy fundusz nieruchomości utworzyła w lipcu 2008 r. – Zakończyliśmy już etap inwestowania w nim. Wydaliśmy 300 mln zł, dołożyliśmy finansowanie dłużne na zbliżonym poziomie, a według ostatniej wyceny portfel wart jest 720 mln zł. Kupiliśmy 6 magazynów, 3 centra handlowe i 2 biurowce, najmniejsza nieruchomość miała wartość 20 mln zł, a największa 130 mln zł. Stworzyliśmy więc drugi fundusz, do którego na razie wpłaciliśmy 150 mln zł, a docelowo będzie to 500 mln zł. Oczekujemy, że fundusz, który zapada w 2019 r. przyniesie roczną stopę zwrotu netto na poziomie 8 proc. po uwzględnieniu inflacji – wyjaśnia Agnieszka Rosa z biura prasowego spółki.