Rosną przygody Wojasa

Instytucja administratora hipoteki, wprowadzona przy okazji zeszłorocznej nowelizacji ustawy o hipotece i księgach wieczystych, ma szansę uprościć ustanawianie zabezpieczeń w transakcjach finansowania budowy centrów handlowych przez konsorcja bankowe. Instytucja ta pozwoli na wyznaczenie jednego z banków w roli tzw. agenta zabezpieczeń (security agent) administrującego hipoteką w imieniu własnym, ale na rzecz wszystkich banków finansujących przedsięwzięcie. Rozwiązanie takie pozwala na ustanowienie jednej hipoteki celem zabezpieczenia wierzytelności kilku finansujących banków w miejsce odrębnych hipotek na rzecz każdego z nich, dzięki czemu maleją koszty obsługi prawnej transakcji ponoszone przez deweloperów.
Administratora hipoteki powołuje się na podstawie umowy pomiędzy członkami konsorcjum. Umowa ta powinna zawierać upoważnienie dla zawarcia przez administratora z właścicielem nieruchomości, odrębnej umowy o ustanowienie hipoteki na rzecz banków finansujących budowę oraz precyzyjnie określać rolę i zakres obowiązków administratora w stosunku do banków (łącznie z kwestią dochodzenia roszczeń z hipoteki oraz mechanizmem podziału kwot uzyskiwanych przez administratora w przypadku egzekucji z nieruchomości). Ponieważ przepisy dotyczące administratora hipoteki są obecnie mało rozbudowane, na praktykę rynkową w tym zakresie wpłynie z pewnością orzecznictwo sądów wieczystoksięgowych.

Mec. Jakub Jędrzejak jest radcą prawnym i partnerem w kancelarii WKB sp. komandytowa.
Kancelaria WKB jest jest uczestnikiem Shopping Center Business Forum – konferencji branżowej, która odbędzie się 14 lutego 2012 roku w warszawskim hotelu Hilton.