Wizualizacja obiektu

Do budowy galerii handlowej połączonej z obiektem o charakterze kulturalno- oświatowym władze miasta chca nakłonić inwestorów w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. W tym celu radni podwarszawskiego Pruszkowa zaktualizowali lokalny program rewitalizacji miasta uwzględniając w nim powstanie galerii handlowo-usługowej.

Zdaniem autorów aktualizacji programu, w Pruszkowie brakuje zarówno usług o charakterze kulturalno-rozrywkowym jak i gastronomicznym. Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców ma być budowa galerii, gdzie będzie możliwe skoncentrowanie usług rekreacyjnych, gastronomicznych i handlowych.

Centrum handlowe zostało zakwalifikowane do grupy projektów sfery społecznej. Obiekt powstanie w ramach Centrum Oświatowo-Kulturalnego, w którym zostaną skupione instytucje prowadzące szeroko pojęta działalność kulturalno-oświatową, m.in. Miejski Ośrodek Kultury. Stworzenie przy Centrum galerii handlowo-usługowej zagwarantować ma środki na utrzymanie obiektu. Powinno tez ożywić społeczno-gospodarczego centrum miasta. Inwestorem tego przedsięwzięcia będzie gmina Pruszków wspólnie z inwestorem prywatnym.

Program Rewitalizacji Rada Miejska Pruszkowa  uchwaliła w 2005 roku. Jest on niezbędnym załącznikiem do wniosków składanych w ramach unijnej Inicjatywy JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).  JESSICA  jest mechanizmem finansowania przedsięwzięć rozwojowych.  Umożliwia państwom członkowskim UE wykorzystanie części środków z funduszy strukturalnych na dokonywanie inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich.