Rank Progress kupił inwestycje Parkridge

Jan Mroczka, prezes zarządu spółki Rank Progress poinformował podczas Shopping Center Business Forum 2012, że nabył od Parkridge projekt handlowy w Pile. – Jest to 17 projekt w portfelu Rank Progress- podkreślił, informujac, że umowa z Parkridge została sfinalizowana 13 lutego. -Negocjujemy kolejne umowy- dodał.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. uściślił w komunikacie, że 13 lutego 2012 r., jej spółka zależna: Progress XX Sp. z o.o.  zawarła z ZPU GEMAR s.c. M. Kochanowski, E. Wylegała z siedzibą w Pile  przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich 5.893 udziałów o nominalnej wartości 500 złkażdy, w Spółce "Gemar – Umech" Sp. z o.o. o łącznej wartości 2,9 mln złotych, za łączną cenę 17 mln złotych.
Strony postanawiają- czytamy dalej w komunikacie, że Umowa Przyrzeczona sprzedaży udziałów zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia, w którym spełnią się kumulatywnie wszystkie warunki zawarte w umowie przedwstępnej, nie później jednak niż do 15.08.2012 r., a jednocześnie nie wcześniej niż w dniu 30.04.2012 r. W przypadku nieuzasadnionej odmowy zawarcia przez którąś ze Stron Umowy Przyrzeczonej, druga Strona zobowiązuje się zapłacić karę umowną w kwocie 10 mln złotych.

Gemar- Umech Sp. z o.o. z siedzibą w Pile jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Pile, woj. Wielkopolskie, obręb 18, ul. 14 Lutego 26-30 wraz ze znajdującymi się na niej budynkami o łącznej powierzchni 2,8545 ha.

Celem podpisanej przedwstępnej umowy sprzedaży jest zabezpieczenie przedmiotowych gruntów pod przyszłą inwestycję, jaką będzie budowa galerii handlowej. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to IV kwartał 2012 roku, a termin zakończenia i oddania centrum do użytkowania to III kwartał 2014 roku.