Galeria Miodowa realizowana przez spółke P.A. Nova

Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała wyniki finansowe za 2011 rok. Strata netto w 2011 r. – jak podała spółka w komunikacie- wyniosła 338 mln euro, głównie w wyniku straty z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości oraz gruntów inwestycyjnych.

“Od początku kryzysu w 2008 roku, zarząd GTC stale monitoruje wszystkie projekty realizowane przez Spółkę oraz dostosowuje plany rozwoju do warunków rynkowych.  Nasze aktywne i czujne podejście zaowocowało stabilnym poziomem posiadanej gotówki, jak również zapobiegło niedotrzymaniu zobowiązań finansowych wobec banków, z którymi współpracujemy od wielu lat. Uniknięcie wpływu niekorzystnych warunków zewnętrznych było jednak niemożliwe” – powiedział Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC. „Sytuacja ta wpłynęła przede wszystkim na naszą działalność w Europie Południowo-Wschodniej. Przewidzenie rozmiarów kryzysu w Grecji oraz skali pogorszenia sytuacji ekonomicznej w Rumunii czy Bułgarii, było niemożliwe, czego skutkiem były znaczące odpisy, które musieliśmy zaksięgować w drugiej połowie 2011 roku” – dodał Eli Alroy.

Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług wzrosły w 2011 r. o 4% do 129 mln euro, w porównaniu do roku 2010. Sytuacja taka miała miejsce pomimo sprzedaży Galerii Mokotów. Wzrost przychodów z wynajmu był możliwy dzięki nowo ukończonym nieruchomościom, w tym Galerią Stara Zagora w Bułgarii, Avenue Mall w chorwackim Osijeku, czy Platinium Business Park V w Warszawie. Według stanu z grudnia 2011 r., część z ukończonych nieruchomości ma potencjał do generowania jeszcze wyższych zysków w przyszłości wraz ze wzrostem wynajętej poziomu wynajęcia. Marża na wynajmie w 2011 r. wyniosła 72%.

Przychody ze sprzedaży mieszkań spadły w 2011 r. do 25 mln euro głównie z powodu mniejszej liczby sprzedanych nieruchomości mieszkaniowych oraz niższych cen, wynikających z niekorzystnej sytuacji ekonomicznej w Rumunii i na Węgrzech. Pozycja ta została częściowo poprawiona dzięki sprzedaży domów i rezydencji w ukończonej piątej fazie podwarszawskiego Osiedla Konstancja. Marża na działalności operacyjnej z tytułu sprzedaży mieszkań w 2011 r. wyniosła 8%.
Pomimo niższego poziomu sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych, zysk brutto z działalności operacyjnej pozostał w 2011 r. na dosyć stabilnym poziomie 95 mln euro.

Strata z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisów dotyczących inwestycji mieszkaniowych w 2011 r. wyniosła 296 mln euro. Negatywna rewaluacja była efektem niekorzystnej sytuacji na rynku rumuńskim, bułgarskim, chorwackim oraz węgierskim. Zmiany w wycenie są głównie efektem  niższych oczekiwanych stawek czynszu oraz przesunięć w realizacji wybranych inwestycji.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2011 r. kształtowała się na poziomie 2,020 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 134 mln euro), po uwzględnieniu straty z ich wyceny w 2011 r., co odzwierciedla sytuację makroekonomiczną na dzień 31 grudnia 2011 r. Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz działek przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona przez zarząd Spółki na dzień 31 marca 2012 r.

Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 31 grudnia 2011 r. ukształtowała się na poziomie 3,2 euro w porównaniu do 4,8 euro na dzień 31 grudnia 2010 r.

W wyniku renegocjacji wybranych umów kredytowych oraz zmiany kowenantów, blisko 50% zadłużenia GTC jest wymagalne w 2017 roku i później. Średni koszt finansowania długiem pozostał na atrakcyjnym poziomie 5%. Zapewnia to Spółce komfort w realizacji dalszych planów rozwoju.

 By zwiększyć płynność finansową- spółka- jak czytamy w komunikacie- 1 sierpnia 2011 r., po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie przedwstępnej,  podpisała umowę sprzedaży 50% udziałów w swojej flagowej inwestycji handlowej – Galerii Mokotów w Warszawie. Transakcja została przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 475 mln euro. Nabywcą udziałów była spółka stowarzyszona Unibail Rodamco S.E. – współwłaściciel i zarządca centrum.  Transakcja przyniosła GTC 110 mln euro wolnej gotówki.

GTC podpisała dwie umowy kredytu refinansowego o łącznej wartości 127 mln euro. Uzyskane kredyty dotyczyły inwestycji biurowych zrealizowanych przez Spółkę w Bukareszcie i Belgradzie. Były to jedne z największych transakcji refinansujących nieruchomości w Rumunii i Serbii w 2011 roku, świadczące o dobrych relacjach GTC z pożyczkodawcami.

GTC zakończyła rozmowy z bankami kredytującymi wybrane nieruchomości Spółki, dotyczące czasowego zniesienia kowenantów w części z umów kredytowych o łącznej wartości 97 mln euro. Pomyślnie zakończone negocjacje pozwoliły na przeklasyfikowanie 73 mln euro z zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych, co wzmocniło przepływy finansowe Spółki (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.)