Solar wchodzi na giełdę

Zarząd GTC SA poinformował, że podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy 16 kwietnia 2012 zapadnie decyzja czy spółka wyemituje do 100 mln akcji z prawem poboru o wartości nominalnej 10 gr. Prawo poboru zarząd spółki ustalił na 4 czerwca.

– Akcjonariuszom spółki posiadającym akcje na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii I, przy czym za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii I – czytamy w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z raportu finansowego spółki za ubiegły rok wynika, że strata netto w 2011 r. wyniosła 338 mln euro, głównie w wyniku straty z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości oraz gruntów inwestycyjnych. Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług wzrosły w 2011 r. o 4 proc. do 129 mln euro, w porównaniu do roku 2010. Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2011 r. kształtowała się na poziomie 2,020 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 134 mln euro), po uwzględnieniu straty z ich wyceny w 2011 r., co odzwierciedla sytuację makroekonomiczną na dzień 31 grudnia 2011 r. Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz działek przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona przez zarząd Spółki na dzień 31 marca 2012 r.