Spółka planuje cztery nowe otwarcia w 2012 roku

Grupa Kapitałowa Bomi w roku 2011 zanotowała poziom przychodów całkowitych ze sprzedaży niższy o 0,6 proc. w porównaniu z rokiem 2010. Wynika to przede wszystkim z faktu zamykania placówek handlowych objętych programem sanacji realizowanym w stosunku do części sklepów spółki Bomi S.A., a także utrzymującego się w całym 2011 roku niskiego poziomu koniunktury gospodarczej i słabej dynamiki sprzedaży detalicznej w kategoriach towarowych mających największy udział w obrocie firmy.

Spółka osiągnęła stratę netto na poziomie -85,7 mln zł. Na uwagę zasługuje niższy jak w roku 2010 poziom straty o ponad 20 mln zł, co jest wynikiem głębokich zmian restrukturyzacyjnych prowadzonych w roku 2011 ze szczególnym uwzględnieniem redukcji kosztów osobowych w segmencie detalicznym. Istotnym elementem kształtującym wynik skonsolidowany za rok 2011, są rezerwy utworzone na poziomie spółki dominującej w związku z realizacją Planu Sanacji części sklepów segmentu detalicznego grupy (sklepy nierentowne) – czytamy w komunikacie spółki.

Grupa Bomi prowadzi znaną sieć sklepów delikatesowych i supermarketowych oraz jedną z największych niezależnych grup dystrybucyjnych w kraju (poprzez spółkę Rabat Service S.A.). Grupa Bomi jest również operatorem rozwijającej się sieci sklepów franczyzowych, liczącej na koniec września 2011 roku ponad 1300 placówek. Działalność detaliczna prowadzona jest pod markami – Bomi, Rast, Sieć 34, eLDe oraz Livio. Nowymi projektami Grupy są sprzedaż produktów pod marką własną oraz rozwój sprzedaży poprzez platformę internetową A.pl.