Przebieg procesu inwestycyjnego na gruntach mających status rolny zależy od klasy gruntu oraz od jego lokalizacji. Najbardziej korzystne dla inwestora przepisy obowiązują na terenach miejskich -ocenia mec. Magdalena Zienkiewicz, radca prawny i partner w kancelarii WKB. -Grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast nie podlegają restrykcjom ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Z kolei realizacja inwestycji na gruntach rolnych poza miastami wymaga, w zależności od klasy i rodzaju użytku rolnego, przeprowadzenia procedury dotyczącej zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze (tzw. odrolnienie), a następnie uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Procedurze odrolnienia- podkreśla mec. Zienkiewicz- podlegają wszystkie grunty rolne klasy od I do III. Z kolei tereny rolne klasy od IV do VI są zwolnione z tego obowiązku i w tym zakresie inwestor jest uprawniony do wystąpienia bezpośrednio do właściwego organu o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Odrolnienie gruntów wymaga uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli odrolnienie nie zostało przewidziane w postanowieniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy konieczna będzie uprzednia zmiana studium. Na etapie opiniowania nowego planu miejscowego lub jego zmiany konieczne będzie również uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Brak zgody ministra uniemożliwia odrolnienie gruntów, a co za tym idzie realizacja inwestycji na terenach rolnych danej gminy nie będzie możliwa.

Po zakończeniu procedury odrolnienia, czyli po wejściu w życie nowego lub zmienionego planu miejscowego, kolejnym etapem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji inwestycji jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Decyzja ta powinna zostać uzyskana przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Decyzję wydaje właściwy starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. W decyzji właściwy organ nakłada na inwestora obowiązek uiszczenia jednorazowej należności oraz opłat rocznych, płatnych przez okres dziesięciu lat. Grunty rolne klasy od IV do VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego nie podlegają obowiązkowi opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej- podsumowuje mec. Zienkiewicz.

Mec. Magdalena Zienkiewicz jest radca prawnym i partnerem w kancelarii WKB sp. komandytowa.