Sklep Conhpol w CH 3 Stawy

Mec. Magdalena Zienkiewicz z  kancelarii WKB podkreśla, że w  praktyce zdarza się, iż inwestor uzależnia nabycie nieruchomości od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zmiany obowiązującego planu przewidującej możliwość lokalizacji zaplanowanej przez inwestora inwestycji.  – Sprzedający często nie są świadomi skutków finansowych jakie się dla nich z tym wiążą w przypadku, gdy w wyniku uchwalenia lub zmiany planu wartość nieruchomości wzrasta.

W przypadku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu, właściciel nieruchomości może być zobowiązany do zapłaty na rzecz gminy jednorazowej opłaty określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w ciągu 5 lat, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera tzw. rentę planistyczną. Wskazana w planie miejscowym wysokość renty planistycznej nie może być wyższa niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość renty planistycznej, ustala się na dzień jej sprzedaży. Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala kwotę renty planistycznej w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego na podstawie którego nieruchomość została zbyta. Notariusz ma obowiązek wysłać akt notarialny do gminy w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia.

Obowiązek zapłaty renty planistycznej powstaje tylko w przypadku gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość, nie jest ona natomiast nakładana w przypadku gdy przedmiotem zbycia są udziały lub akcje w spółce, która jest właścicielem takiej nieruchomości. W praktyce w celu obejścia obowiązku zapłaty renty planistycznej strony zawierają umowę zbycia nieruchomości w okresie pomiędzy dniem podjęciem odpowiedniej uchwały przez radę gminy a dniem jej wejścia w życie.

Mec. Magdalena Zienkiewicz jest radca prawnym i partnerem w kancelarii Wierciński, Kwieciński Baehr sp. komandytowa.