LPP jest właścicielem m.in. marki Reserved

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Jak podkreśla dr Izabella Szczygielska, prawnik w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr: ustawa może mieć znaczące konsekwencje dla wszystkich przedsiębiorstw korzystających z podwykonawców, którzy zatrudniają cudzoziemców.

-Dlatego warto zastanowić się, czy już teraz nie wprowadzić do umów z podwykonawcami odpowiednich zapisów umownych chroniących przed istotnymi konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z projektem ustawy, główny wykonawca oraz każdy podwykonawca, który pośredniczył między wykonawcą, a podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcowi nielegalnie przebywającemu w Polsce, będą solidarnie zobowiązani do wypłaty cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia, zapłaty kary grzywny za zatrudnianie bez ważnego dokumentu oraz poniesienia kosztów wydalenia cudzoziemca.

Od obowiązku tego główny wykonawca może się uwolnić, jeżeli wykaże, że dochował należytej staranności, a w szczególności zobowiązał w umowie podwykonawcę do zatrudniania cudzoziemców jedynie w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz sprawdził, czy podwykonawca wykonał te obowiązki.

Oprócz nowych przepisów określających odpowiedzialność karną, w projekcie ustawy zawarto przepisy mówiące o innych sankcjach, które mogą być szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców korzystających z funduszy unijnych. W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudniania cudzoziemców sąd będzie mógł dodatkowo orzec: wykluczenie firmy z postępowań o udzielanie zamówień publicznych na okres jednego roku;  pozbawienie na 3 lata dostępu do pomocy publicznej, w tym funduszy Unii Europejskiej; konieczność zwrotu uzyskanej pomocy publicznej lub dotacji otrzymanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku w sprawie.

Projekt ustawy przewiduje także, że pracodawca nie będzie mógł zliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłaconego nielegalnie zatrudnionemu cudzoziemcowi (oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne).

Ustawa ma także wprowadzić ułatwienia dla cudzoziemców przebywających bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w Polsce np. w razie wykazania istnienia stosunku pracy – obowiązywać ma domniemanie, że stosunek pracy trwał nie krócej niż trzy miesiące.

Projekt ustawy jest wynikiem dostosowywania prawa polskiego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. Polska jest zobowiązana jak najszybciej wprowadzić odpowiednie zapisy do polskiego systemu prawnego.

Dr Izabella Szczygielska jest prawnikiem w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr, sp. komandytowa.