Sklep Bomi

Bomi SA ma czas do 6 lipca 2012 roku na zawarcie porozumienia ze wszystkim bankami kredytującymi gwarantującymi firmie utrzymanie poziomu kredytowania w ciągu najbliższych miesięcy. Zarząd spółki Bomi SA  został poinformowany w dniu 29 czerwca 2012 roku przez Bank Polska Kasa Opieki SA o podjęciu decyzji o technicznej prolongacie kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego spółce w kwocie 35 mln zł oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego dla Rabat Service SA. w kwocie 33 mln zł. do dnia 6 lipca 2012 roku.

Ponadto zarząd Bomi podpisał aneks do umowy kredytu w wysokości 60 mln zł w rachunku bieżącym zawartej w dniu 19 sierpnia 2009 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA. Dzięki aneksowi okres wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym upływa w dniu 18 listopada 2012 roku.

Informacja uzyskana z Banku Pekao SA oraz zawarcie aneksu z Bankiem PKO BP SA, zdaniem zarządu Bomi, przyczynią się do wynegocjowania przez banki kredytujące i spółkę porozumienia, które umożliwi na niezmienionym poziomie w najbliższych miesiącach utrzymanie poziomu finansowania.

Zadłużenie odsetkowe spółki Bomi na koniec 2011 roku wynosiło 264 mln zł, w tym 201 mln zł stanowiło zadłużenie krótkoterminowe. W 2012 roku Bomi musi spłacić bankom około 50 mln zł.