Pasaż Czerwona Torebka

Zmiany dotychczasowej koncepcji biznesowej spółki Czerwona Torebka SA. zakładają ustanawianie  odrębnej własności lokali użytkowych znajdujących się w pasażach handlowych Czerwona Torebka. Jak stanowi uchwała zarządu spółki z dnia 4 stycznia 2013 roku prawa własności do takich lokali użytkowych będą sprzedawane  osobom trzecim.

Jednocześnie wybrana przez spółkę spółka celowa z grupy Czerwona Torebka, równolegle do umowy sprzedaży prawa do lokalu, zawierać będzie umowę najmu, w której nabywca lokalu występował będzie w charakterze wynajmującego, natomiast spółka z grupy Czerwona Torebka będzie najemcą lokalu. Umowa najmu zawierać będzie postanowienia uprawniające do oddawania lokalu w podnajem. Korzystając z tego uprawnienia spółka oddawać będzie lokale w podnajem osobom, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w określonym pasażu Czerwona Torebka.

Czynsz najmu w umowie łączącej spółkę z grupy Czerwona Torebka oraz nabywcę lokalu zostanie ustalony w taki sposób, aby nabywca osiągał w skali roku określoną stopę zwrotu z inwestycji w lokal. Spółka pozyskiwać będzie środki na zapłatę nabywcy miesięcznego czynszu najmu z umowy podnajmu zawartej z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w określonym pasażu Czerwona Torebka.

Jak podano w komunikacie, spółka Czerwona Torebka nadal będzie zarządzać pasażami handlowymi o tej samej nazwie. Koncepcja biznesowa będzie dotyczyć wybranych pasaży w kraju. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży lokali przeznaczone zostaną w głównej mierze na dalszą ekspansję pasaży handlowych oraz przejęcia.