Echo Investment
Echo Investment

Zarząd spółki Echo Investment SA poinformował, że 25 kwietnia 2013 r. w wyniku pakietowej transakcji, dokonanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, firma nabyła od podmiotu zależnego spółki Park Postępu-Projekt Echo-93 sp. z o.o. spółka komandytowo ponad 7,3 mln akcji spółki Echo Investment SA po cenie 4,61 złoty za jedną akcję.

Zarząd spółki zamierza na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment SA przedstawić uchwałę dotyczącą umorzenia ww. akcji, które zostały nabyte w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji przeprowadzonego w dniach od 8 do 21 lutego 2012 r.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 złoty, a łączna wartość nominalna nabytych akcji to 365.470,9 złotych. Nabyte akcje reprezentują 1,74 proc. kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do 7.309.418 głosów stanowiących 1,74 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Echo Investment SA.

Łącznie w posiadaniu Emitenta znajduje się 7.309.418 akcji zwykłych na okaziciela Echo Investment S.A. które reprezentują 1,74 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do 7.309.418 głosów stanowiących 1,74 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Echo Investment SA.