Delikatesy
Delikatesy

Z szacunków analityków instytutu GfK wynika, iż w pierwszym kwartale 2013 roku na rynku dóbr FMCG mieliśmy do czynienia z procesem przebudowy portfela polskich gospodarstw domowych.

Zwraca uwagę fakt, iż zmiana wartościowa zakupów była znacznie poniżej poziomu inflacji notowanej dla danego kwartału. Obserwowany proces spowodowany był z jednej strony nieznacznym, ale dodatnim popytem na towary ze strony kupujących, z drugiej strony – ich zwiększoną skłonnością do poszukiwania ofert jakościowo lepszych, kosztem kupowanej ilości towarów.

W tym kontekście warte podkreślenia jest także i to, iż świąteczna wzmożona aktywność zakupowa Polaków nie podniosła istotnie wartości monitorowanych wskaźników (a tegoroczny pierwszy kwartał wyjątkowo zawierał w sobie w całości wielkanocny okres świąteczny, co zwykle nie jest regułą, w 2012 zakupy rozłożyły się na dwa kwartały).

Analiza przebiegu zmian Wskaźnika Wyborów Konsumenckich wskazuje, iż w pierwszym kwartale 2013 roku trwał proces przebudowy portfela zakupowego polskich gospodarstw domowych. Jednocześnie porównanie kwartał do kwartału pokazuje, iż nastąpiła nieznaczna poprawa WWK w stosunku do poprzedniego okresu.

Porównując wartość zakupów w kategorii FMCG w pierwszym kwartale 2013 roku do wartości zakupów w analogicznym okresie 2012 roku, nadal obserwowana była nieznaczna dodatnia dynamika i wzrost wartości zakupów o 1,8 proc. (w poprzednim kwartale +0,5 proc.). W tym samym okresie wystąpiła niewielka dodatnia dynamika wolumenu zakupów na poziomie 0,7 proc. (w poprzednim kwartale -2,1 proc.).

Analiza danych z poprzednich kwartałów 2012 r. oraz z pierwszego kwartału br., uwidacznia pogłębiający się spadkowy trend wskaźnika WWK GfK, pomimo nieznacznej jego poprawy zanotowanej w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Analizując zakupy Polaków w kategoriach FMCG, jeszcze w dwóch pierwszych kwartałach 2012 roku mieliśmy do czynienia ze scenariuszami konsumpcjonizmu czyli z sytuacją, w której zarówno wolumen zakupów, jak i ich wartość rosną, przy czym wolumen rośnie wolniej, niż wartość. Jednak już wówczas można było obserwować malejącą dynamikę tego zjawiska. W kolejnym, trzecim kwartale, mieliśmy już do czynienia z częściowym odwróceniem dynamiki i spadkami – nadal spadającą, ale jeszcze dodatnią dynamiką wartości zakupów, natomiast już z ujemną dynamiką w zakresie ilości (wolumenu) zakupów. Czwarty kwartał był pogłębieniem się tego trendu. I był to początek realizacji scenariusza przebudowy portfela zakupowego Polaków, którego kontynuacja obserwowana jest w wynikach pierwszego kwartału 2013.

Wskaźnik Wyborów Konsumenckich GfK (WWK) powstaje na podstawie analizy wielkości i wartości zakupów polskich gospodarstw domowych w zakresie dóbr szybkorotujących (FMCG).