Alma Market
Alma Market

Zysk netto spółki Alma Market wyniósł nieco ponad 1 mln złotych. Przed rokiem było to 337 tys. zł. W I kwartale 2013 roku łączny przychód firmy wyniósł 381 mln zł. Przed rokiem było to 379 mln złotych – poinformowano w sprawozdaniu finansowym spółki.

W trakcie I kwartału 2013 roku, w odniesieniu do porównywalnego okresu roku ubiegłego, wielkość sprzedaży Grupy kapitałowej ukształtowała się praktycznie na tym samym poziomie (wzrost o ok. 0,5 proc.).

Spółki prowadzące sprzedaż detaliczną artykułów żywnościowych tj. Alma Market SA i Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA odnotowały przyrost przychodów ze sprzedaży w granicach 4-5 proc.

Wprowadzenie do sprzedaży przez spółkę dominującą Alma Market SA towarów, które umożliwiają uzyskanie wyższej marży jak też poprawa warunków handlowych spowodowały ogólny wzrost marży na sprzedaży towarów o 1,57 proc.

Plany inwestycyjne przyjęte przez spółkę dominującą Alma Market SA na 2013 rok zakładają otwarcie łącznie do ośmiu nowych lokali handlowych Delikatesy Alma, z czego cztery w aglomeracji warszawskiej, dwie w Gdyni i po jednej w Krakowie i Olsztynie.

Na wynajem wszystkich lokali spółka dominująca posiada już podpisane umowy najmu. Dwa z nich rozpoczęły już działalność handlową w marcu 2013 roku, a kolejne dwa otwarte zostaną 15 maja. Nie wyklucza się, że w bieżącym roku uruchomiony zostanie w Warszawie dodatkowo jeden sklep typu convenience, funkcjonujący pod brandem Food&Joy – podano w komunikacie Alma SA.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku nie przekroczy 25 mln zł. Planuje się, że sfinansowanie tych inwestycji nastąpi w oparciu o środki własne oraz kapitał dłużny.

Strategia rozwoju spółki dominującej realizowana jest również poprzez sukcesywne zwiększanie wielkości sprzedaży poprzez kanał sprzedaży internetowej Alma24.pl. Zakładany wzrost wolumenu obrotów spółka zamierza osiągnąć poprzez działania mające na celu zwiększenie ilości zamówień, jak również poprzez poszerzanie geograficznego zasięgu dostępności tej formy sprzedaży.

Nakłady na rozwój tej działalności będą stosunkowe niewielkie i środki finansowe na ich sfinansowanie w całości pochodzić będą ze środków własnych.

Spółka zależna Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA w marcu bieżącego roku uruchomiła jedną nową lokalizację w centrum handlowym w Lublinie, a w całym 2013 roku planuje się, że sieć sklepów powinna się powiększyć o 10 nowych obiektów. Ilość ta, jak poinformował zarząd spółki, będzie jednak uzależniona od terminów przekazania lokali do adaptacji przez inwestorów. Nakłady inwestycyjne na te projekty szacowane są na około 3,6 mln zł i zakłada się, że zostaną one sfinansowane kapitałem własnym i długoterminowym kredytem inwestycyjnym.

Przedmiotem działalności grupy kapitałowej jest handel detaliczny i hurtowy oraz wynajem powierzchni. Podstawowym segmentem działalności spółki dominującej Alam Market SA jest handel detaliczny artykułami typu FMCG, spółki zależnej Krakchemia SA – handel hurtowy, spółki zależnej Alma Development sp. z o.o. – wynajem nieruchomości, spółki zależnej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA – handel detaliczny i hurtowy artykułami żywnościowymi marki własnej, natomiast spółki zależnej Paradise Group Sp. z o.o. – handel detaliczny odzieżą luksusową.