Carrefour
Carrefour

Majowa wartość Barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wyniosła -15,5 punktu (w skali od -100 do +100). Oznacza to spadek wartości Barometru w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 0,7 punktu i dalsze utrzymywanie się jego wartości poniżej zera, co wskazuje na niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

Warto jednak zaznaczyć, że średnia wartość Barometru Carrefour w 2013 roku jest wyższa, niż średnia dla roku 2012 – poinformowano w komunikacie Carrefour.

Na zmianę wartości Barometru, jak podano w komunikacie, negatywnie wpłynęły m.in.: obniżenie skłonności konsumentów do zakupów, spadek bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, spadek dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Spadek wartości Barometru łagodzony był przez: wzrost ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek inflacji.

Pomimo spadku notowania Barometru Koniunktury Konsumenckiej, warto zwrócić uwagę, że nastąpił on po dwóch kolejnych miesiącach wzrostu. Dzięki temu jego średnia wartość w pierwszych miesiącach 2013 roku jest nieco wyższa niż średnia w całym roku 2012. Wyraźnie ujemna wartość wskaźnika wskazuje jednak na utrzymywanie się złego stanu koniunktury gospodarczej. Najniższa od wielu lat dynamika spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, stanowi skutek spowolnienia wzrostu gospodarczego, wynikającej z niego złej sytuacji na rynku pracy oraz niekorzystnych oczekiwań i prognoz makroekonomicznych.

– Wiemy, jak ważna jest codzienna ekonomia dla rodzinnych budżetów naszych klientów, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Dlatego nieustannie staramy się, by z Carrefour konsumenci wyszli na plus, a nasza oferta była skrojona na miarę ich potrzeb i portfeli. Słuchamy naszych klientów i prowadzimy dopasowaną do ich potrzeb politykę asortymentową i cenową – mówi Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska.

Według najnowszych prognoz IBnGR, gospodarka polska w 2013 roku osiągnie najniższe od ponad dekady tempo wzrostu gospodarczego.

 

– W pierwszej połowie roku tempo wzrostu gospodarczego utrzymywać się będzie na poziomie poniżej jednego procenta. Towarzyszyć temu będzie spadek nakładów brutto na środki trwałe, czyli inwestycji, oraz niskie tempo wzrostu spożycia, czyli konsumpcji – ocenia dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

W drugiej połowie roku koniunktura gospodarcza, jak informują analitycy, nieco się poprawi, jednak nadal nie będzie ona korzystna. Wzrośnie zarówno dynamika konsumpcji jak i inwestycji, chociaż tempo wzrostu inwestycji utrzymywać się będzie nadal na poziomie poniżej zera. Bardziej znaczące ożywienie powinno nastąpić dopiero w 2014 roku. Poprawa sytuacji na rynku pracy oraz lepsze nastroje w gospodarce przyczynią się do wzrostu spożycia oraz odwrócenia negatywnych tendencji w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego.

Barometr Carrefour – Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej to projekt opracowywany na zlecenie Carrefour przez IBnGR z częstotliwością miesięczną. Jego zadaniem jest pomiar aktualnego stanu koniunktury w sektorze handlowym w Polsce. Jest wskaźnikiem równoczesnym (coincident indicator) – pokazuje stan koniunktury na bieżąco, a także standaryzowanym, zmieniającym się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują na niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej – korzystną.

Wartości Barometru Carrefour obliczane są na podstawie wskaźników związanych z bieżącym stanem koniunktury, siłą nabywczą ludności i zachowaniami konsumentów. Przykładowe zmienne, wykorzystane przy tworzeniu Barometru, to skłonność do zakupów, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wartość kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, realna dynamika sprzedaży detalicznej towarów czy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Carrefour posiada w Polsce ponad 500 placówek: hiper- i supermarkety, ponad 40 centrów handlowych, przymarketowe stacje paliw oraz przeszło 300 sklepów franczyzowych Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience.