Salon sieci W.Kruk

Na koniec I kwartału 2013 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej spółki Vistula Group wyniosła 24,7, tys. mkw. i była większa o 1,2 tys. mkw. (tj. o 5,1 proc.) od powierzchni na koniec I kwartału 2012 roku. Wzrost dotyczył zarówno segmentu odzieżowego jak i jubilerskiego.

Poza działalnością operacyjną wpływ na kształtowanie się powyższych podstawowych danych finansowych Grupy miały zmiany w ramach struktury Grupy Kapitałowej w postaci sprzedaży w I kwartale 2012 roku spółki zależnej Vistula & Wólczanka Production sp. z o.o. W wyniku skonsolidowanym został uwzględniony zysk netto na sprzedaży udziałów w wysokości 979 tys. zł.

W I kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 83,5 mln zł i były o 4,5 mln (5,2 proc.) niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek sprzedaży jest wynikiem zmniejszających się przychodów w zakresie eksportu usług przerobowych (spadek o 2,3 mln zł) oraz sprzedaży hurtowej (spadek o 1,3 mln zł). Sprzedaż detaliczna w okresie I kwartału 2013 roku wyniosła 76,4 mln PLN i była niższa o 1 mln PLN od sprzedaży wygenerowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przychody Grupy w segmencie odzieżowym w I kwartale 2013 roku były o 4,3 mln PLN (tj. o 8,0 proc.) niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Powyższy spadek sprzedaży związany jest ze zmniejszeniem przy-chodów w zakresie eksportu usług przerobowych (spadek o 2,3 mln zł), zmniejszeniem sprzedaży hurtowej (spadek o 1,3 mln zł) oraz niższą sprzedażą detaliczną w marce Deni Cler (spadek o 1,4 mln zł). Jednocześnie sprzedaż detaliczna pod markami Vistula i Wólczanka miała dodatnią dynamikę sprzedaży na poziomie odpowiednio 102 proc. oraz 107 proc. osiągając poziom 24 mln zł dla Vistuli oraz 9,7 mln zł dla Wólczanki.

W zakresie sprzedaży w segmencie jubilerskim pod marką W.Kruk w I kwartale 2013 roku Grupa zanotowała nieznaczny spadek przychodów o 0,8 mln zł (2,4 proc.) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie zgodnie z oczekiwaniami, na skutek poprawy zatowarowania salonów jubilerskich środkami pozyskanymi z emisji akcji serii K oraz korzystnym tendencjom walutowym z końca ubiegłego roku, poprawie uległ wskaźnik marży brutto na sprzedaży, który wyniósł 48,4 proc. w stosunku do 47 proc. osiągniętych w I kwartale 2012 roku. Wyższe koszty operacyjne segmentu – wzrost o 1 mln zł (8 proc.) – związane są ze wzrostem kosztów najmu salonów (zwiększona powierzchnia oraz wyższy kurs euro) w okresach porównywalnych

Biorąc pod uwagę powyższe tendencje zysk segmentu jubilerskiego w I kwartale 2013 roku wyniósł 2,4 mln zł i był o 0,9 mln zł (27,5 proc.) niższy od zysku wypracowanego w I kwartale 2012 roku.

Strata netto za I kwartał 2013 roku wyniosła 6,6 mln zł w stosunku do straty netto na poziomie 2,7 mln zł w I kwartale 2012. Gdyby z wyniku finansowego zostały wyeliminowane transakcje dotyczące sprzedaży udziałów oraz niekorzystne skutki wyceny bilansowej, strata netto za I kwartał 2013 roku wyniosłaby 5,7 mln zł w stosunku do straty netto na poziomie 5,6 mln zł w I kwartale roku 2012.

Obecnie Grupa Vistula zarządza siecią ponad 260 salonów. W jej skład wchodzą: 75 sklepów Vistula, 73 sklepy Wólczanka, 80 W.Kruk i 34 Deni Cler ( dane na 02.2013 roku).