Segregacja śmieci
Segregacja śmieci

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) zwraca uwagę na wątpliwości branży handlowej związane z wprowadzeniem od 1 lipca 2013 r. nowych zasad odbioru odpadów.

Nowelizacja rzeczonej ustawy nadaje gminom wyłączność na organizację i prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. Duża część gmin chce skorzystać z możliwości objęcia swoim nadzorem w zakresie gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałe, czyli m.in. placówki handlowe.

– Budzi to nasze obawy ze względu na odmienną specyfikę obiektów handlowych od typowych budynków mieszkalnych. Chodzi tutaj głównie o wielkość strumienia odpadów komunalnych, zależną od wahań liczby konsumentów odwiedzających placówki handlowe. Dodatkowo, może dojść do zamieszania wynikającego z braku jednolitej praktyki w zakresie stosowania nowych przepisów przez poszczególne gminy, co będzie szczególnie dotkliwe dla firm, których placówki handlowe są rozmieszczone na terenie całego kraju – czytamy w komunikacie POHiD.

Z punktu widzenia branży handlowej, wejście w życie nowej ustawy generuje szereg problemów praktycznych związanych z zawieraniem umów z gminami, warunkami ustalania opłat i odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych. Niejasne jest bowiem: jaki rodzaj odpadów będzie odbierany przez gminę, sposób składania deklaracji dot. ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz sposób rozliczania usług odbioru odpadów oraz to jak często będą odbierane odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych.

Nie wiadomo, czy będzie możliwość ustalenia indywidualnych harmonogramów odbioru odpadów dla poszczególnych obiektów handlowych, w tym możliwość składania pilnego zlecenia na dodatkowy odbiór odpadów. Elastyczność w odbieraniu śmieci jest szczególne istotna z punktu widzenia placówek handlowych, gdzie generowany strumień odpadów jest bardzo duży i zależy de facto od wielkości ruchu w sklepach (np. weekendy i święta). Śmieci muszą być szybko odbierane z placówek handlowych ze względów sanitarnych (zapewnienie higieny w obiektach sprzedających żywność).

Przedstawiciele POHiD zastanawiają się  kto ponosi konsekwencje z tytułu niewypełniania obowiązków przez firmę wybraną przez gminę do odbioru odpadów (gmina czy sklep?). Nieodebranie śmieci może doprowadzić nawet do zamknięcia placówki handlowej przez Państwową Inspekcję Sanitarną – kto za to odpowie?

Czy – jeżeli firma wybrana przez gminę nie wywiązuje się ze swoich obowiązków – sklepy mają prawo skorzystać z usług innych firm, by móc funkcjonować zapewniając odpowiedni poziom higieny?

Problemy te, jak czytamy w komunikacie POHiD, dotyczą całego handlu – zarówno małych sklepów osiedlowych, jak i dużych obiektów handlowych i galerii handlowych. Ze względu na różne rozwiązania wprowadzane przez poszczególne gminy w zakresie odbierania odpadów z terenów niezamieszkałych w sytuacji firm posiadających placówki handlowe na terenie całego kraju, budzi to poważne obawy o możliwość koordynacji procedur wewnątrz firmy. Problemy dot. gospodarki odpadami będą rosły wraz z wielkością obiektów handlowych i – dodatkowo – będą się pokrywać z obowiązkiem nałożonym na obiekty handlowe o powierzchni pow. 2 tys. mkw. w zakresie prowadzenia zbiórki selektywnej przez nowelizowaną ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.