Salon Troll

Grupa Kapitałowa Redan osiągnęła porozumienie regulujące zasady spłaty kredytów i obligacji. Z finansującymi Grupę instytucjami ustalono, że maksymalne zadłużenie sięgające łącznie 61,4 mln zł zostanie spłacone w ratach do końca 2018 r.

W ramach porozumienia dotychczasowi obligatariusze zobowiązali się także objąć – w miejsce dotychczasowych obligacji – nową emisję obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 13,8 mln zł.

Zarząd Redan SA zawarł z bankami i obligatariuszami finansującymi działalność Grupy Kapitałowej umowę regulującą zasady spłaty zobowiązań. Oznacza to zakończenie negocjacji prowadzonych w tym zakresie od grudnia minionego roku.

– Restrukturyzacja zadłużenia zakończyła się sukcesem. Uzgodniliśmy harmonogram spłaty zadłużenia dostosowany do naszych możliwości i pozwalający nam utrzymać stopniowy rozwój działalności Grupy – podkreślił Bogusz Kruszyński, wiceprezes Zarządu Redan SA.

Na podstawie zawartego porozumienia Grupa Kapitałowa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket, będzie spłacać zadłużenie – wraz z limitami na gwarancje i akredytywy importowe – sięgające 61,4 mln zł do końca 2018 r. Przy czym większe raty będą spłacane w ostatnich czterech latach tego okresu.

– W bieżącym i przyszłym roku raty spłaty będą odpowiednio niższe. To pozwoli na dokończenie restrukturyzacji naszej działalności i zrealizowanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych. Większe raty będą przypadały na lata 2015-2018, kiedy to nasza kondycja finansowa będzie znacznie lepsza – stwierdził Bogusz Kruszyński.

W ramach zawartej umowy restrukturyzacyjnej Redan wyemituje obligacje zamienne na akcje  spółki o łącznej wartości wynoszącej ponad 13,8 mln zł. Decyzję w tej sprawie akcjonariusze podjęli na NWZA, które odbyło się 9 maja br. Obie serie nowych papierów dłużnych mają termin wykupu ustalony na koniec 2018 r. Obligacje serii E1 o łącznej wartości nominalnej blisko 2,1 mln zł będą mogli wymienić na blisko 2,1 mln nowych akcji spółki od dnia emisji do dnia wykupu. Cena zamiany będzie ustalona z 20 proc. dyskontem do średnich notowań akcji Redan na giełdzie, lecz nie mniej niż 1 zł. Z kolej obligacje serii E2 o łącznej wartości nominalnej nieco ponad 11,7 mln zł w okresie do 30 czerwca 2015 r. obligatariusze będą mogli zamienić na akcje Redan jedynie w sytuacji, gdy Grupa Redan nie osiągnie określonych wskaźników finansowych. W takiej sytuacji cena zamiany będzie wynosić 1 zł za każdą akcję. Od 1 lipca 2015 r. obligacje serii E2 będzie można zamieniać na akcje Redan już bez ograniczeń, czyli tak samo jak obligacje serii E1.

Poprzez emisję obligacji zamiennych serii E1 i E2 Redan wykupi (na zasadzie potrącenia należności) wcześniej wyemitowane obligacje zwykłe. Dotyczy to obligacji serii C o wartości nominalnej 8,1 mln zł, których termin zapadalności przypada na 23 sierpnia 2014 r. oraz obligacje serii D o wartości nominalnej 5,7 mln zł. Papiery dłużne tej ostatniej serii spółka musiała wykupić do 31 lipca br.

Z całej puli dwuletnich obligacji serii C wyemitowanych w sierpniu 2012 r. o łącznej wartości nominalnej 8,5 mln zł, Redan skupił już w czerwcu br. obligacje o wartości nieco ponad 0,3 mln zł, które zostały przedstawione przez ich właścicieli do przedterminowego wykupu. W posiadaniu obligatariuszy pozostaną zatem jeszcze papiery o wartości blisko 0,1 mln zł, które nie były objęte porozumieniem regulującym zasady spłaty zobowiązań a ich właściciele dotychczas nie wystąpili do Redan z żądaniem ich przedterminowego wykupu. To oznacza, że ta część walorów prawdopodobnie zostanie wykupiona przez Spółkę w sierpniu przyszłego roku w terminie wykupu.

– Jeśli posiadacze tych papierów zażądają wcześniejszego wykupu, nie będzie to dla nas stanowiło problemu – zapewnił Bogusz Kruszyński. Obligacje serii D zostaną skupione i umorzone w całości.

Redan SA posiada ponad 500 sklepów detalicznych, w ramach których znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy Textilmarket.